Strona główna

Zaproszenie do udziału w X Szkole Letniej Innowacji

Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej i Marketingu, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Efektywności Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce mają przyjemność zaprosić do udziału w X edycji Letniej Szkoły Innowacji.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralna oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii), która umożliwi przede wszystkim:

 • wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac aplikacyjnych;
 • integrację środowiska i pogłębienie kontaktów krajowych i międzynarodowych osób i instytucji;
 • rozwój wiedzy o najnowszych mechanizmach transferu i komercjalizacji osiągnięć naukowych;
 • promocję dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności głównie w wymiarze regionalnym;
 • koordynację prac badawczych i projektów realizowanych w różnych ośrodkach akademickich i instytucjach wsparcia;
 • doskonalenie kadr i kompetencji zespołów.

Wiodącym zagadnieniem, jakie chcemy poruszyć w tegorocznej edycji Szkoły Letniej Innowacji 2016 w Ciążeniu (5 – 7  września 2016 r.)  jest „Specjalizacje regionalne  i rozwój przedsiębiorstw i innowacji”:

 • Przedsiębiorczość oparta na wiedzy – przedsiębiorczość innowacyjna i technologiczna;
 • Finansowanie przedsiębiorczości innowacyjnej
 • Otoczenie przedsiębiorczości
 • Organizacje sieciowe
 • Zarządzanie procesami biznesowymi i innowacyjnymi
 • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Polityka inteligentnych specjalizacji
 • Doradztwo biznesowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Wiodącym elementem tegorocznej Szkoły Letniej jest Kuźnia Nowych Pomysłów, skierowana do doktorantów, osób zarządzających projektami i młodych doktorów, pozwalająca zaprezentować programy badawcze i wyniki zrealizowanych badań w temacie wiodącym „Specjalizacje regionalne i rozwój przedsiębiorstw i  innowacji.

Wymiernym rezultatem seminarium będzie publikacja, przygotowana na bazie materiałów i wyników dyskusji, wydana przez Uniwersytet Szczeciński (zeszyt naukowy, 6 pkt.).

Informacje organizacyjne:

 1. Miejsce – Ośrodek Uniwersytetu Adama Mickiewicza ul. Wolności 33, 62-404  Ciążeń nad Wartą.
 2. Zgłoszenia na załączonym formularzu należy przesyłać do Biura SOOIPP do 31.08.2016 r.
 3. Wpisowe dla uczestników Szkoły wynosi 550 zł (bez względu na długość pobytu). Opłata powinna zostać wpłacona do 31.08.2016r. na konto: Bank Zachodni WBK IV/O Poznań  07 1090 1476 0000 0000 4700 7530. Wpisowe jest przeznaczone na sfinansowanie seminarium, a przede wszystkim kosztów publikacji.
 4. Koszt noclegu (90 zł do 130  zł za pokój jednoosobowy lub dwuosobowy) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Szkoły Letniej materiały seminaryjne, wyżywienie i dobrą atmosferę.
 6. Najlepsze prace przedstawione na Szkole Letniej Innowacji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego (6 punktów). Plan publikacji jest następujący:

5–7.09.2016 – prezentacje wyników prac naukowo-badawczych lub studiów przypadków;

15.10.2016 – nadsyłanie artykułów;

15.11.2016 – ocena recenzentów;

31.12.2016 – termin nadsyłania gotowych artykułów;

31.06.2017 – wydanie publikacji.

       7. SOOIPP razem z partnerami zagranicznymi ubiega się o dofinansowanie publikacji i organizacji Szkoły Letniej Innowacji z Funduszu Wyszehradzkiego. W przypadku uzyskania dofinansowania terminy nadsyłania prac i wydania publikacji zakończy się 31.01.2017.

 

Sekretariat Szkoły Letniej:

Sprawy organizacyjne: Nastazja Zdrajkowska, tel. 695 250 905, e-mail: azdrajkowska@uni.lodz.pl

Sprawy naukowe dr hab. Dariusz Trzmielak, 606 934 834, email: darekt@uni.lodz.pl

 

Do pobrania:

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy