Strona główna

1. Katedra Geotechniki i Geodezji

W Katedrze Geotechniki i Geodezji Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej funkcjonuje Laboratorium Geotechniki i Laboratorium Geodezji.

W przypadku badań naukowych i realizacji prac badawczo usługowych, laboratorium geotechniki i laboratorium geodezji realizuje wspólne badania. Wynika to z faktu, że badania te wzajemnie się uzupełniają. Ciężko więc dokonać podziału badań realizowanych przez laboratorium geotechniki i geodezji. W związku z powyższym badania naukowe i prace badawczo usługowe obu laboratoriów zostały zestawione bez podziału na laboratoria.

Wykonywane badania naukowe (N):

 • badania właściwości gruntów metodą makroskopową,
 • analizy składu granulometrycznego gruntów,
 • oznaczenie gęstości właściwej szkieletu gruntowego,
 • oznaczenie gęstości objętościowej gruntu,
 • oznaczanie wilgotności gruntu,
 • oznaczenie stopnia wilgotności, optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,
 • oznaczenia stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych,
 • oznaczanie granic konsystencji,
 • oznaczanie zawartości części organicznych,
 • badania ściśliwości gruntu
 • badania wytrzymałości na ścinanie,
 • sondowanie dynamiczne,
 • opracowanie koncepcji sprężysto-plastycznego modelu częściowo nawodnionego gruntu, wykorzystującego zmodyfikowane prawo wzmocnienia,
 • ocena stateczności skarp i zboczy, w których zastosowano konstrukcje wsporcze,
 • weryfikacja możliwości posadowienia budowli wieżowych w trudnych warunkach geologicznych przez próbne obciążanie mikropali,
 • opracowanie algorytmu programu obliczeniowego, metody pomiarowej i wdrożenie określenia odchyleń od prostoliniowości tulei łożysk klapy jazu,
 • opracowanie programu komputerowego do obliczeń odchyleń od pionu osi komina,
 • analiza aplikacji numerycznych metod obliczania stateczności skarp i zboczy,
 • analiza doświadczalna i obliczeniowa gruntowo-stalowych obiektów mostowych,
 • zastosowanie metod pomiarowych do analizy rekultywowanych składowisk odpadów,
 • ocena trwałości i wytrzymałości eksploatacyjnej gruntowo-stalowych konstrukcji mostowych,
 • badania mostów gruntowo-stalowych pod obciążeniem eksploatacyjnym,
 • analiza wpływu na środowisko uszkodzeń eksploatacyjnych przewodów kominowych,
 • badania środowiska wewnętrznego wybranych obiektów budowlanych,
 • badania technologiczno-użytkowe wielowarstwowych przewodów kominowych,
 • analiza możliwości wykorzystania hybrydowych pomiarów masowych w budownictwie,
 • opracowanie innowacyjnych metod zastosowania Globalnego Systemu Pozycjonowania do pomiarów przemieszczeń powierzchni wywołanych działalnością górniczą oraz ich wpływu na obiekty budowlane,
 • badania konstrukcji inżynierskich i podłoża gruntowego z wykorzystaniem techniki GPR,
 • ocena korozyjności zasypek wokół stalowych przepustów.

Wykonywane prace badawczo – usługowe (Z) z zakresu:

 • rzeczoznawstwa, poradnictwa i opiniowania ekspertyz i projektów,
 • badania i oceny geotechnicznej podłoża gruntowego,
 • analizy, związanej z posadowieniem budowli z wykorzystaniem techniki komputerowej,
 • optymalizacji pomiarów geodezyjnych,
 • pomiarów inżynieryjnych o wysokiej precyzji z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i narzędzi pomiarowych,
 • pomiarów jezdni podsuwnicowych suwnic i konstrukcji inżynierskich,
 • badania i oceny urządzeń wentylacyjnych i instalacji kominowych,
 • pomiarów oraz oceny wpływu górniczych deformacji powierzchni na obiekty budowlane.

Wykonywane badania dydaktyczne (D)

W ramach badań dydaktycznych w laboratorium geotechniki wykonuje się:

 • badania właściwości gruntów metodą makroskopową,
 • analizy składu granulometrycznego gruntów,
 • oznaczenie gęstości właściwej szkieletu gruntowego,
 • oznaczenie gęstości objętościowej gruntu,
 • oznaczanie wilgotności gruntu,
 • oznaczenie stopnia wilgotności, optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,
 • oznaczenia stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych,
 • oznaczanie granic konsystencji,
 • oznaczanie zawartości części organicznych,
 • badania ściśliwości gruntu
 • badania wytrzymałości na ścinanie,
 • sondowanie dynamiczne.
 • W ramach badań dydaktycznych w laboratorium geodezji wykonuje się:
 • badania oceny wysokości i różnic wysokości w wybranych punktów w terenie (niwelacja),
 • analizę różnic wysokości na obszarze wybranej powierzchni (niwelację powierzchniową),
 • badania prawidłowości działania sprzętu (tzw. rektyfikację),
 • pomiary elementów liniowych, kątowych , wysokości i powierzchni na mapie zasadniczej,
 • analizę nowoczesnych metod pomiarowych, w tym metod hybrydowych.

 Strony internetowe: www.w.anigacz.po.opole.pl, www.kgig.po.opole.pl

 

2. Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

W Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa funkcjonuje Laboratorium Materiałów Budowlanych (LMB).

Kierownik Laboratorium - prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - dr inż. Arkadiusz Mordak

Profil działalności Laboratorium obejmuje badania właściwości fizyko-chemicznych, cech fizycznych i mechanicznych materiałów i wyrobów budowlanych, a zakres metod badawczych akredytowanych obejmuje badania: kruszyw, stwardniałego betonu i mieszanki betonowej.

Laboratorium Materiałów Budowlanych ubiega się o akredytację  w Polskim Centrum Akredytacyjnym w Warszawie.

http://wb.po.opole.pl/?l=pl&acc=katedra_imb_lmb

 

3. Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

W Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich funkcjonuje również Laboratorium Badania Konstrukcji.

Kierownik Laboratorium - dr inż. Bronisław Jędraszak

Wykonywane badania naukowe (N):

 • badania elementów konstrukcyjnych stalowych i żelbetowych w skali półtechnicznej i naturalnej (nośność, przemieszczenia, stateczność globalna, stateczność lokalna) pod obciążeniami statycznymi do 1000 kN i dynamicznymi do 200 kN z automatyczną rejestracją zadawanych i mierzonych wielkości.

Wykonywane badania dydaktyczne (D):

 • badanie wytrzymałości betonu (metody niszczące i nieniszczące),
 • lokalizacja zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych,
 • badanie nośności na zginanie i ścinanie belek żelbetowych,
 • badania parametrów wytrzymałościowych stali: wytrzymałość, odkształcalność, udarność,
 • pomiar przemieszczeń i odkształceń w elementach prętowych.

Wykonywane badania dla podmiotów zewnętrznych (Z):

 • badania elementów słupowych, belkowych, płytowych, powłokowych i tarczowych,
 • pod obciążeniem statycznym do 1000 kN i dynamicznym do 200 kN, pomiar z akwizycją siły, przemieszczeń, odkształceń.