Strona główna

1. Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy

Laboratorium Oceny Stanu Technologicznej Warstwy Wierzchniej (N)

W laboratorium prowadzone są badania nad:

 • optymalizacją procesów obróbczych €szczególnie toczenia w kontekście konstytuowania właściwości warstwy wierzchniej
 • oceną trwałości ostrzy skrawających podczas obróbki materiałów konstrukcyjnych o podwyższonych własnościach mechanicznych.

Współczesne tendencje rozwoju obróbki skrawaniem wskazują, że przesuwa się obszar zastosowania sposobów i rodzajów skrawania w kierunku dużej dokładności wymiarowo-kształtowej wyrobów i wysokiej jakości technologicznej warstwy wierzchniej. Wiąże się to z koniecznością ciągłego zwiększania wydajności pracy w celu zapewnienia dużej efektywności ekonomicznej i ekologiczności procesu skrawania oraz niezawodności narzędzi. Coraz lepsze właściwości skrawne narzędzi, pomimo wzrostu kosztu narzędzi umożliwiają efektywne kształtowanie wyrobów w zintegrowanym wytwarzaniu na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ponadto obserwuje się tendencję do stosowania toczenia wykończeniowego zamiast szlifowania, które wprowadza na ogół niekorzystne naprężenia rozciągające w warstwie wierzchniej. Z drugiej strony, dokonują się również zmiany w sferze materiałów obrabianych. Coraz wyższe wymagania stawiane materiałom stosowanym na części maszyn i urządzenia implikują szersze, niż dotąd, zastosowanie stali stopowych, które są trudniej skrawalne w porównaniu do powszechnie używanych i dobrze rozpoznanych pod tym względem stali niestopowych.

Pracownia inżynierii materialnego środowiska pracy (D)

W pracowni Inżynierii materialnego środowiska pracy znajduje się m.in.: Program komputerowy STER do oceny ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

Pracownia projektowania ergonomicznego (D)

Wyposażenie m.in.: antropometr, ergometr, stopery, waga, suport krzyżowy + komputer z programem LAB, stanowisko do pomiaru tremoru ręki, luksomierz, sonometr + komputer z programem SON. W sali zainstalowano komputery z dostępem do sieci internetowej.

Pracownia komputerowego wspomagania procesów dydaktycznych (D)

Wyposażenie:11 stanowisk komputerowych, licencjonowane oprogramowanie m.in.: Zero OSN, Auto CAD, Poradnik Mechanika, Dialux, MS Office, Corel SE i inne.

Pracownia technik multimedialnych (D)

Wyposażenie: 16 stanowisk, 8 komputerów +1 dla prowadzącego, kamera Video+ karta Video+ Pinakle Studio, aparat cyfrowy, magnetowid. Oprogramowanie Open Office+ Gimp.

  

2. Katedra Zastosowań Chemii i Mechaniki

Laboratorium badawcze (N)

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe oraz aplikacyjne dotyczące:

 • procesów otrzymywania nowych materiałów poliuretanowych;
 • wykorzystania odpadowej gliceryny;
 • reakcji karbonizacji polimerów;
 • otrzymywania i zastosowań nanomateriałów;

Aktualnie na wyposażeniu laboratorium badawczego katedry znajdują się między innymi:

 • młyn elektromagnetyczny do mielenia mikro i manometrycznego służący do mielenia wstępnie rozdrobnionych materiałów. W młynie wysokoenergetycznym moc uzyskiwana w strefie czynnej osiąga 2 MW/m3, co pozwala po kilkudziesięciu sekundach mielenia uzyskiwać rezultaty mielenia, takie jak w tradycyjnych młynach kulowych po kilkudziesięciu godzinach. Po 30 sekundowym mieleniu próbki węgla kamiennego o wstępnym uziarnieniu rzędu milimetrów uzyskuje się uziarnienie rzędu mikrometrów;
 • piknometr helowy do pomiaru tzw. gęstości helowej materiałów. Jest przeznaczony do pomiaru objętości rzeczywistej różnych ilości ciał stałych, wykorzystując prawo Archimedesa, przy użyciu helu zapewnia się maksymalną dokładność pomiaru objętości. Multipiknometr pozwala na określenie gęstości rzeczywistej materiałów stałych i sproszkowanych;
 • wyparka próżniowa przyspieszająca wiele prac laboratoryjnych mających na celu m.in. szybkie zatężania roztworów, suszenie i dosuszania, regenerację rozpuszczalników, oddzielania lotnych produktów reakcji od osadów, prowadzenia reakcji równowagowych, które wymagają stałego odprowadzania ze środowiska lotnych produktów ubocznych;
 • rurowy piec wysokotemperaturowy umożliwia kontrolowane ogrzewanie niewielkich próbek materiałów, rzędu kilku gramów, do temperatury ponad 1000°C na poziomo osadzonym reaktorze;
 • wagosuszarka umożliwiająca wykonanie szybkiego i dokładnego pomiaru wilgotności podczas procesu suszenia, wykorzystująca zjawisko termograwimetrii.

 Laboratorium chemiczne (D)

Laboratorium chemii jest wyposażone w kilkanaście stanowisk zawierających zestawy do prowadzenia eksperymentów tematycznie obejmujących treści programów kształcenia opracowanych dla przedmiotu chemia i chemia techniczna na kierunkach inżynierskich.

W dydaktyce jest także wykorzystywana aparatura pomiarowa, którą również wykorzystuje się w badaniach. Przykładem takiej aparatury mogą być wiskozymetr oraz aparat do pomiaru temperatury topnienia.

  

3. Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów

Laboratorium technicznego przygotowania produkcji i zarządzania produkcją (D)

Wyposażenie laboratorium to serwer i 15 stanowisk roboczych z oprogramowaniem CND-XL, MS PROJECT, EDGECAM.

Laboratorium inżynierii wiedzy i podejmowania decyzji (D)

Wyposażenie laboratorium to 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem: EXPERT, SPHINX 4.0, Anylogic.

Laboratorium badań operacyjnych i prognozowania w przedsiębiorstwie (D)

Wyposażenie laboratorium: serwer z 15 stanowiskami roboczymi z oprogramowaniem: Win QSB, ADONIS, STATISTICA. Stanowiska i oprogramowanie jest wykorzystywane w badaniach, realizowanych przez pracowników Wydziału.

 

4. Katedra Fizyki

Pracownia anihilacji pozytonów (N)

Pracownia wyposażona jest w spektrometr do pomiaru widm czasów życia pozytonów, zamknięte źródło pozytonów, oraz zestaw do wygrzewania próbek w zakresie temperatur od pokojowej do 10000C w warunkach niewielkiej próżni.

Pracownia pomiarów wielkości elektrycznych w materiałach dielektrycznych (N)

Posiadana aparatura umożliwia wykonanie pomiarów stosując prądy przemienne o częstotliwościach od 50 Hz do 5 MHz i w przedziale temperatur od ok. 100 K do ok.500 K. Stosowane metody pomiarowe pozwalają wyznaczyć takie parametry badanych materiałów, jak np. przenikalność elektryczna, indukcyjność, pojemność, rezystancja, impedancja.

Stanowisko umożliwia prowadzenie badań efektów relaksacji dielektrycznej oraz przemian fazowych w próbkach. Wysoką jakość pomiarów zapewnia posiadany miernik impedancji japońskiej firmy HIOKI Model 3582-50.

Laboratorium badań właściwości termo-optycznych ciał stałych (N)

Laboratorium wyposażone jest w:

 • różnicowy mikrokalorymetr skaningowy (typu heat-flow) DSC typ 404,
 • dwustrumieniowy spektrofotometr UV-VIS, typ Lambda 35 (Elmer-Perkin)
 • stanowisko do badania emisji niskoenergetycznych nośników ładunku elektrycznego tzw. „egzoemisji” elektronów

Laboratorium fizyki (D)

Laboratorium fizyki posiada stanowiska wyposażone w zestawy do prowadzenia eksperymentów tematycznie obejmujących treści programów kształcenia dla przedmiotu fizyka na kierunkach inżynierskich. Zjawiska i efekty fizyczne związane z tematyką zestawów pomiarowych są podstawowymi dla zrozumienia działania wielu urządzeń stosowanych w przemyśle (np.. termo- i foto-elementy, czujniki pola magnetycznego) czy zachowania układów w warunkach braku równowagi mechanicznej termodynamicznej.

Laboratorium metrologii (D)

Wyposażenie laboratorium stanowią rożne narzędzia pomiarowe, od prostych, uniwersalnych (stoper, suwmiarka, przymiar, miernik wielkości elektrycznej), po zaawansowane specjalizowane zestawy miernicze (spektrometry promieniowania γ, UV, VIS, IR, SAT, analizatory, oscyloskopy cyfrowe, aparatura do analiz termicznych DTA, DSC, twardościomierz Rockwella itp.).

Laboratorium fizyki technicznej (D)

Laboratorium składa się z stanowisk pomiarowych tematycznie zorientowanych wokół zagadnień obejmujących obszary statyki i dynamiki płynów i gazów, termodynamiki oraz mechaniki. W ramach ćwiczeń wykonywane są pomiary długości, czasu, ciśnienia, temperatury oraz badane są efekty  i zjawiska fizyczne stanowiące podstawę działań wielu urządzeń technicznych, a niektóre z wyznaczanych wielkości mają istotne znaczenie dla oceny warunków środowiska pracy.

 

5. Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki

Stanowisko badawcze do badania zastosowań matematyki w naukach technicznych (N)

Wyposażenie laboratorium: komputery INTELCORE I3, 3.3GHz, 4GB RAM z drukarką laserową. Oprogramowanie: MATLAB, STATISTICA, OFFICE. Na stanowisku prowadzone są obliczenia numeryczne związane z zastosowaniami matematyki w naukach technicznych, w szczególności  w mechanice oraz zastosowaniem MES w projektowaniu konstrukcji inżynierskich.

Laboratorium statystyki matematycznej (D)

Wyposażenie laboratorium to 13 komputerów z drukarką sieciową. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne: Statystyka Matematyczna, Technologie Informacyjne. Wykorzystywane jest oprogramowanie: OFFICE, STATISTICA, ACCESS.

Laboratorium baz danych i podstaw Informatyki (D)

Wyposażenie laboratorium to 11 komputerów z drukarką sieciową. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne: Bazy danych i systemy informatyczne, podstawy informatyki, Technologie Informacyjne, Matematyczne Wspomaganie Decyzji. Wykorzystywane jest oprogramowanie: OFFICE, ACCESS, STATISTICA, VISUAL BASIC.

Laboratorium technologii informacyjnych i zastosowań matematyki w badaniach logistycznych (D)

Wyposażenie laboratorium to 12 komputerów z drukarką sieciową. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne: metody komputerowe w inżynierii, systemy eksperckie, analiza danych wielowymiarowych a badaniach marketingowych. Wykorzystywane jest oprogramowanie: OFFICE, ACCESS, MATHEMATICA, STATISTICA.

Wszystkie komputery w laboratoriach pracują w sieci z bezpośrednim dostępem do Internetu.
We wszystkich laboratoriach realizowane są zajęcia dydaktyczne oraz prace dyplomowe, projektowe i doktorskie.

 

6. Katedra Inżynierii Biosystemów

Laboratorium technologii mieszania (N)

Badania prowadzone są w mieszalnikach laboratoryjnych. Mieszanie materiałów ziarnistych ma istotne znaczenie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy czy rolniczy. Z tego też względu niezwykle ważne jest poznanie zjawisk rządzących tym procesem. Mieszanie niejednorodnych układów ziarnistych jest złożonym procesem, w którym wiele czynników ma wpływ na jego przebieg. Uzyskanie mieszaniny jednorodnej zależne jest od własności składników, typu urządzenia mieszającego oraz od warunków prowadzenia procesu.

Laboratorium mikrobiologii (D)

W laboratorium znajduje się 12 stanowisk badawczo-dydaktycznych, na których realizowane są zarówno ćwiczenia dotyczące m.in.:

 • anatomii i hodowli bakterii;
 • metabolizmu drobnoustrojów;
 • dezynfekcji i sterylizacji;
 • chemioterapeutyków;
 • genetyki drobnoustrojów;
 • immunologii i serologii;
 • ewolucji i systematyki bakterii;
 • mikroflory pasz;
 • składu chemicznego substancji roślinnej;
 • gospodarki wodna - pobieranie wody przez komórki;
 • odżywiania mineralnego - pierwiastków niezbędnych w życiu rośliny;
 • chemizmu fotosyntezy.

Laboratorium oceny jakości produktów spożywczych (D)

W laboratorium znajduje się 8 stanowisk badawczo-dydaktycznych, na których realizowane są zarówno ćwiczenia jak i badania dotyczące m.in.:

 • oceny sensorycznej wybranych produktów żywnościowych;
 • oceny surowców i produktów spożywczych z wykorzystaniem stanowiska do komputerowej analizy obrazu;
 • księgi HACCP (opis produktu, analiza zagrożeń, wyznaczanie krytycznych punktów kontrolnych ccp, działania prewencyjne, korygujące i monitorujące);
 • określenia parametrów fizycznych ziarniaków;
 • oceny wilgotności w produktach żywnościowych.

Laboratorium toksykologii żywności (D)

W laboratorium znajduje się 5 stanowisk badawczo-dydaktycznych, na których realizowane są zarówno ćwiczenia jak i badania dotyczące m.in.:

 • charakterystyki zagrożeń stosowanych substancji chemicznych;
 • reakcji charakterystycznych wybranych organicznych trucizn lotnych i nielotnych;
 • porównania oddziaływania pestycydów na wzrost i rozwój roślin;
 • hodowli i identyfikacji wybranych przedstawicieli grzybów i pleśni;
 • testów toksyczności nanocząstek srebra i złota na wybranych gatunkach grzybów i pleśni.

Laboratorium biotechnologii żywności (D)

W laboratorium znajduje się 12 stanowisk badawczo-dydaktycznych, na których realizowane są zarówno ćwiczenia jak i badania dotyczące m.in.:

 • małocząsteczkowych związków organicznych, składników mineralnych i antyodżywcze występujących w żywności;
 • oznaczania zawartości tłuszczów, cukrów, enzymów i witamin w żywności;
 • chemicznych dodatków do żywności;
 • znaczenia wody w strukturze żywności;
 • budowy, właściwości funkcjonalnych, modyfikacji i roli peptydów oraz białek.

Laboratorium inżynierii gastronomicznej (D)

W laboratorium znajduje się 12 stanowisk dydaktycznych, na których realizowane są ćwiczenia jak i badania dotyczące m.in.:

 • badania struktury produktów i surowców;
 • technologii mrożenia, przygotowywania surowców i produktów;
 • zastosowania sprzętu do obróbki wstępnej i cieplnej;
 • technologii gastronomicznych.