Strona główna

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURYWB

ul. Katowicka 48

45-061 Opole

www.wbia.po.opole.pl

KATEDRA DRÓG I MOSTÓW

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji mostowych, przystosowanie istniejących obiektów mostowych do aktualnych wymagań norm krajowych i europejskich oraz mostów kolejowych do dużych prędkości,
 • specjalistyczne badania materiałowe w zakresie dróg i mostów,
 • bezpieczeństwo i ochrona obiektów mostowych w czasie klęsk żywiołowych,
 • wdrażanie nowych technologii do budownictwa mostowego i drogownictwa,
 • badania nad zastosowaniem materiałów kompozytowych GFRP w konstrukcjach mostowych,
 • wybrane zagadnienia inżynierii miejskiej, w tym zagadnienia logistyczne infrastruktury aglomeracji miejskich,
 • zagadnienia geotechniki w budownictwie drogowym i mostowym oraz zabezpieczenie stateczność skarp,
 • badania i analizy związane z ochroną środowiska przed hałasem,
 • badania modelowe mostów,
 • program rewitalizacji zabytkowych obiektów mostowych – projektowanie,
 • prace z zakresu programowania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych obiektów mostowych z zastosowaniem analiz symulacyjnych,
 • projektowanie zwiększenia stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanych konstrukcji gabionowych.

Oferta usługowa

 • obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz analiza dynamiczna konstrukcji mostowych,
 • projekty budowlano-wykonawcze i technologiczne infrastruktury drogowej i kolejowej (drogi i mosty), w tym projekty remontów i modernizacji obiektów istniejących,
 • studia wykonalności oraz koncepcje programowe i techniczne infrastruktury drogowej i kolejowej,
 • projekty i kompleksowa realizacja próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych oraz badania eksploatacyjne obiektów mostowych, drogowych i kolejowych,
 • ekspertyzy stanu technicznego i oceny nośności obiektów mostowych (drogowych i kolejowych), dróg publicznych i wewnętrznych oraz stosowne nadzory techniczne i naukowe,
 • opinie o możliwości przejazdu pojazdów nienormatywnych przez obiekty mostowe wraz z określeniem warunków dla tych przejazdów; stosowne nadzory bieżące,
 • okresowe kontrole obiektów (przeglądy podstawowe, rozszerzone, szczegółowe),
 • badania specjalistyczne materiałowe laboratoryjnie i in situ mostów (stal, beton, itp.),
 • inwentaryzacje uszkodzeń i geometrii dróg i mostów,
 • ocena degradacji materiału w konstrukcjach mostowych (beton, stal itp.) oraz agresywności wody i gruntu.

Oferta laboratoryjna

 • laboratorium konstrukcji budowlanych,
 • laboratorium wytrzymałości materiałów,
 • środowiskowe laboratorium badań nieniszczących L1 (uznanie II stopnia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego nr L-II 079/28).

 

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • analizy przestrzenno-konstrukcyjne obiektów budowlanych,
 • analizy funkcjonalno-przestrzenne obiektów użyteczności publicznej,
 • analizy konstrukcji uszkodzonych i zagrożonych,
 • analizy konstrukcji drewnianych pod kątem ochrony przed korozją, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa wiejskiego,
 • analizy specjalistyczne funkcjonalno-przestrzenne w zakresie obiektów teatralnych,
 • analizy w skali architektonicznej i urbanistycznej w relacji obiekt-krajobraz (tereny miejskie i wiejskie – ze szczególnym uwzględnieniem Opolszczyzny),
 • analizy w skali architektonicznej i urbanistycznej w pełnym zakresie problematyki przestrzennej.

Oferta usługowa

 • konsultacje projektów architektoniczno-budowlanych obiektów użyteczności publicznej,
 • konsultacje projektów budownictwa jednorodzinnego,
 • konsultacje projektów dla szkolnictwa wyższego,
 • konsultacje w zakresie konstrukcji drewnianych,
 • konsultacje w zakresie stosowania współczesnych technologii w budownictwie,
 • konsultacje w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie.

 

KATEDRA FIZYKI MATERIAŁÓW

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • fizyka budowli – badania materiałów i wybranych parametrów mikroklimatu wnętrz,
 • reologia materiałów budowlanych (szczególnie na bazie drewna),
 • trwałość i wytrzymałość budowlanych materiałów kapilarno-porowatych.

Oferta usługowa

 • badania wytrzymałości na ściskanie próbek kostkowych i walcowych z betonów oraz zapraw,
 • badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu próbek beleczkowych z betonów, zapraw i drewna,
 • badanie współczynnika dyfuzji pary wodnej porowatych materiałów budowlanych, takich jak: zaprawy cementowe, zaprawy gipsowe, materiały termoizolacyjne.

Oferta laboratoryjna

 • laboratorium fizyki materiałów.

 

KATEDRA GEOTECHNIKI I GEODEZJI

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • metody numeryczne (MES, MEB) w analizie geotechnicznych zagadnień interakcji układu "fundament - podłoże",
 • analiza doświadczalna i obliczeniowa mostów gruntowo-stalowych,
 • nieliniowe (sprężysto-plastyczne) dwufazowe, modele ośrodków gruntowych,
 • identyfikacja parametryczna złożonych, nieliniowych modeli gruntów,
 • nowoczesne techniki wzmacniania podłoża,
 • zabezpieczenia wyrobisk przed zagrożeniami gazowymi,
 • hydrogeologia,
 • badania nieniszczące konstrukcji inżynierskich,
 • optymalizacja geodezyjnych pomiarów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem odkształceń i przemieszczeń,
 • okresowa kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych i instalacji kominowych,
 • ochrona środowiska w budownictwie.

Oferta usługowa

 • rzeczoznawstwo, poradnictwo i opiniowanie, ekspertyzy i projekty,
 • badanie i ocena geotechniczna podłoża gruntowego,
 • analiza związana z posadowieniem budowli z wykorzystaniem techniki komputerowej,
 • badania nieniszczące konstrukcji inżynierskich,
 • optymalizacja pomiarów geodezyjnych,
 • pomiary inżynieryjne o wysokiej precyzji z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i narzędzi pomiarowych,
 • pomiary jezdni podsuwnicowych suwnic i konstrukcji inżynierskich.

 

KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • projektowanie i badania właściwości różnego rodzaju betonów,
 • określenie właściwości reologicznych mieszanek betonowych, zapraw oraz zaczynów cementowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu domieszek i dodatków mineralnych,
 • opracowywanie nowych technologii z wykorzystaniem mineralnych surowców naturalnych i odpadowych w przemyśle materiałów budowlanych.

Oferta usługowa

 • badania wytrzymałości na ściskanie próbek kostkowych i walcowych z betonów oraz zapraw,
 • badania wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu próbek beleczkowych z betonów, zapraw i drewna,
 • badanie współczynnika dyfuzji pary wodnej porowatych materiałów budowlanych, takich jak: zaprawy cementowe, zaprawy gipsowe, materiały termoizolacyjne.

Oferta laboratoryjna

 • certyfikowane Laboratorium Materiałów Budowlanych (LMB) - wdrożony system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, badania mieszanki betonowej, betonu, kruszywa.

 

KATEDRA BUDOWNICTWA I PROCESÓW BUDOWLANYCH

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • modelowanie procedur organizacyjnych i technologicznych w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych,
 • budowa modeli numerycznych optymalizujących procedury nadzoru i kontroli procesów inwestycyjnych,
 • metody zarządzania procesami inwestycyjnymi i budowlanymi,
 • środowiskowe uwarunkowanie przygotowania i realizacji inwestycji, metodologia sporządzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych (obiektów budowlanych) na etapie projektowania, budowy i eksploatacji,
 • zagadnienia związane z programowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.

Oferta usługowa

 • rzeczoznawstwo, poradnictwo, ekspertyzy z zakresu organizacji procesu budowlanego, analizy kosztów oraz sieci i instalacji sanitarnych,
 • doradztwo z zakresu przygotowania procedur przetargowych i specyfikacji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
 • opracowanie programów i koncepcji budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z analizami ekonomicznymi,
 • opracowanie Studiów Wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • opracowanie Prognoz Oddziaływania na Środowisko do programów, planów generalnych, regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowanie Raportów Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I INŻYNIERSKICH

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • obliczenia analityczne i numeryczne statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji powłokowych (chłodnie kominowe, kominy żelbetowe, stalowe),
 • obliczenia stateczności i nośności ram pełnościennych hal ze zmiennymi na długości przekrojami poprzecznymi słupów i rygli,
 • obliczenia stateczności i nośności zimnogiętych cienkościennych płatwi dachowych i rygli ściennych,
 • doświadczalne procedury oceny stateczności i nośności belek stalowych i żelbetowych,
 • próby statycznego rozciągania i ściskania elementów stalowych,
 • badania odkształceń elementów konstrukcyjnych metodami tensometrycznymi,
 • prace w zakresie optymalizacji: ram hal stalowych, płatwi cienkościennych, rygli ściennych,
 • stosowanie systemów CAD oraz własnych specjalistycznych procedur numerycznych w projektowaniu konstrukcji,
 • badania laboratoryjne wyrobów budowlanych lub ich modeli.

Oferta usługowa

 • ocena bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych budynków (przemysłowych, użyteczności publicznej, mieszkalnych),
 • ocena opłacalności inwestowania w nieruchomości z obiektami budowlanymi.

Oferta laboratoryjna

 • badania doświadczalne nośności płatwi dachowych i rygli ściennych,
 • pomiary doświadczalne odkształceń i przemieszczeń różnych elementów, konstrukcyjnych w skali naturalnej i modelowej,
 • badania właściwości mechanicznych próbek stalowych i betonowych,
 • badania elementów studzienek włazowych wg EN 1917,
 • badania nośności belek stropów gęstożebrowych zgodnie z normą PN-EN 15037.

 

KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • dynamika konstrukcji i budowli wraz z inżynierią sejsmiczną i inżynierią wiatrową,
 • metody probabilistyczne w mechanice konstrukcji,
 • metoda elementów skończonych i jej zastosowania w inżynierii lądowej,
 • teoria niezawodności i analiza ryzyka bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych,
 • identyfikacja dynamiczna konstrukcji budowlanych,
 • budownictwo na terenach górniczych,
 • zastosowanie sejsmicznej normy Eurokod 8 do projektowania budowli na wpływy wstrząsów górniczych, wytyczne projektowe w tym zakresie są aktualnie wdrażane przez KMB na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego,
 • zastosowanie technik GPS do monitorowania wysokich budowli – aktualnie testowane w skali technicznej w PGE GiEK SA, Odziały: Elektrownia Bełchatów i Elektrownia Opole,
 • technologia naprawy powierzchni zewnętrznej i powierzchni wewnętrznej powłoki chłodni kominowej i ich słupów podbudowy – oferta została wdrożona i jest nadal wdrażana w PGE GiEK SA, Odział Elektrownia Bełchatów,
 • sejsmiczna kwalifikacja urządzeń i konstrukcji dla krajów sejsmicznego ryzyka. Szczególna oferta dotyczy sejsmicznej kwalifikacji odłączników elektrycznych wysokich napięć.

Oferta usługowa

 • prace o charakterze naukowo - badawczym i studialnym konstrukcji budowlanych,
 • ekspertyzy dotyczące wpływu wstrząsów górniczych na budowle,
 • ekspertyzy dotyczące sejsmicznej kwalifikacji odłączników elektrycznych wysokich napięć do krajów o wysokim ryzyku sejsmicznym,
 • ekspertyzy z problematyki drgań konstrukcji i zagadnień wibroizolacji,
 • badania statyczne i dynamiczne konstrukcji oraz ocena wpływu wiatru i zjawisk sejsmicznych na budowle,
 • ocena stanu technicznego budowli i propozycje ich rehabilitacji.

Oferta laboratoryjna

 • pracownia badań dynamicznych dysponująca 4-kanałowym, przenośnym systemem akwizycji danych dynamicznych i trójosiowym, wysoko mobilnym czujnikiem przyspieszeń o szerokim zakresie pomiarowym (0-8000Hz),
 • katedra utrzymuje stałą współpracę z wiodącymi laboratoriami dynamiki budowli posiadającymi stoły wstrząsowe (ISMES-CESI Bergamo, Eucentre Pavia, IRC-ELSA-Ispra, Włochy; Earthquake Research Centre, Bristol University, Wielka Brytania).