Strona główna

 

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKIB 3 2015 11 7178

 

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

 

www.we.po.opole.pl

 

 

 

 

INSTYTUT SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH I ROBOTYKI

Oferta badawczo – wdrożeniowa

 • modelowanie matematyczne pól elektromagnetycznych w przestrzeni (2D) i (3D) z wykorzystaniem do optymalizacji nowych konstrukcji silników tarczowych z magnesami trwałymi, silników reluktancyjnych, serwomotorów prądu stałego o komutacji elektronicznej, a także maszyn indukcyjnych, transformatorów i urządzeń o działaniu elektromagnetycznym,
 • badania dynamiki i rozwój metod identyfikacji parametrów silników elektrycznych dużej mocy,
 • opracowanie metody obniżania poziomu drgań i hałasów pochodzenia elektromagnetycznego silników indukcyjnych,
 • badania niesymetrii wewnętrznych i uszkodzeń oraz opracowanie metod diagnostyki silników i układów napędowych,
 • badania napędów przekształtnikowych z silnikami indukcyjnymi, obejmujące rozwój metod identyfikacji, symulacji komputerowej, sterowania oraz projektowania takich systemów i badania ich wpływu na sieć zasilającą otoczenie,
 • zagadnienia sterowania napędu elektrycznego i manipulatorów przemysłowych o wielu stopniach swobody; rozwój metod modelowania, symulacji komputerowej i pomiarów takich systemów z wykorzystaniem techniki wizyjnej w sterowaniu,
 • badania przetworników elektromechanicznych specjalnych, a w szczególności silników o dwóch stopniach swobody, silników liniowych, serwomechanizmów, a także seperatorów magnetycznych.

 

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI I ENERGII ODNAWIALNEJ

Oferta badawczo – wdrożeniowa

 • badania wibroakustyczne urządzeń elektroenergetycznych,
 • możliwości rozpoznania form wyładowań niezupełnych rejestrowanych metodą emisji akustycznej,
 • wpływ parametrów fizykochemicznych na deskryptory charakteryzujące sygnały emisji akustycznej,
 • zarządzanie stratami energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych,
 • wykorzystanie metody emisji akustycznej do diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ),
 • badanie i ocena jakości energii elektrycznej,
 • badania olejów mineralnych modyfikowanych fullerenami C60 i innymi nanocząstkami,
 • badania w zakresie energii odnawialnej, głównie energii wiatrowej (badania infradźwięków, drgania turbin wiatrowych),
 • badania w zakresie optymalizacji zużycia energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków.

 

INSTYTUT INFORMATYKI

KATEDRA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Oferta usługowa w zakresie badań naukowych:

 • opracowywanie efektywnych algorytmów i programów komputerowych do analizy danych wielowymiarowych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji oraz inżynierii wiedzy w celu diagnostyki,
 • projektowanie systemów informatycznych w tym systemów webowych i mobilnych,
 • projektowanie systemów rzeczywistości rozszerzonej,
 • prototypowanie geometrii obiektów z wykorzystaniem druku 3D,
 • skanowanie 3D obiektów średniej i dużej skali,
 • projektowanie adaptacyjnych systemów webowych gwarantujących czasy odpowiedzi na żądania HTTP ,
 • projektowanie struktury systemów webowych i chmur obliczeniowych,
 • modelowanie i projektowanie relacyjnych i asocjacyjnych baz danych ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych, bazodanowych wzorców projektowych,
 • optymalizowanie przepływu danych i przepustowości w rozległych i lokalnych sieciach komputerowych,
 • projektowanie sieci opartych o usługi katalogowe z wykorzystaniem Active Directory,
 • wdrażanie testowych rozwiązań sieciowych na platformach wirtualizacji,
 • testowanie wydajności systemów na platformach wirtualizacji,
 • opracowywanie strategii migracji oraz realizacja wdrożeń bazujących na systemach open source (Linux),
 • projektowanie i realizacja komputerowych systemów sterowania wykorzystującego inżynierie wiedzy (inteligentnych / ekspertowych),
 • audyty bezpieczeństwa w zakresie rozwiązań bazujących na systemach open source wykorzystujących testy penetracyjne.

 

KATEDRA SYSTEMÓW RÓWNOLEGŁYCH I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Oferta usługowa w zakresie badań naukowych:

 • matematycznych modelowanie rozmytych systemów o charakterze stochastycznym,
 • tworzenie baz wiedzy o charakterze probabilistyczno-rozmytym i stochastyczno-rozmytym dla systemów wnioskujących,
 • tworzenie miar probabilistycznych dla lingwistycznych zmiennych losowych i procesów stochastycznych o stanach rozmytych dla różnych typów niepewności,
 • informatyczna realizacja systemu wnioskującego wraz z koncepcją akwizycji wiedzy,
 • zastosowanie teorii oraz wykorzystanie możliwości probabilistyczno-rozmytego systemu wnioskującego dla diagnostyki oraz predykcji,
 • tworzenia sieci semantycznych i wykorzystanie ich w diagnostyce obiektów,
 • badania nad nieliniowymi systemami dynamicznymi pod kątem detekcji chaosu i możliwości sterowania rozmytego,
 • badania nad powiązaniem i wzajemną odpowiedniością modelowania rozmytego i stochastycznego,
 • sterowania systemów stochastyczno-rozmytych a także automatów stochastyczno-rozmytych i ich zastosowanie w różnych zadaniach identyfikacji bądź diagnostyki,
 • badania zmierzające do opracowania współbieżnego systemu inteligencji wszechobecnej (Ambient Intelligence), z zaimplementowaną architekturą kognitywną, zdolnego do przetwarzania danych wizualnych pochodzących z robotów mobilnych, umożliwiającego: budowanie wiedzy o otoczeniu na podstawie obrazu, wnioskowanie o obrazie, kojarzenie obserwowanego przedmiotu z określoną listą możliwych akcji, decydowanie o podejmowanej akcji, wykonywanie listy manipulacji elementarnych składających się na daną akcję, współdzielenie doświadczenia oraz uczenie nowych zachowań, również od ludzi.

 

KATEDRA SYSTEMÓW RÓWNOLEGŁYCH I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Wydziałowe Centrum Obliczeń Równoległych (WCOR) afiliowane przy Instytucie Informatyki WEAiI Politechniki Opolskiej powstało z misją rozwoju, upowszechniania oraz udostępniania metodologii, narzędzi i systemów równoległych wykorzystywanych do efektywnego przetwarzania wielkich ilości danych obliczeniowych.

Działalność WCOR jest wielopłaszczyznowa i obejmuje funkcje:

 • dostawcy mocy obliczeniowej,
 • centrum badawczo-rozwojowego w zakresie systemów komputerowych nowych generacji, nowoczesnych aplikacji, portali oraz obliczeń równoległych i rozproszonych,
 • jednostki integrującej i wdrażającej wyniki prac naukowych, tj. rozwijającej usługi przeznaczone dla administracji publicznej, medycyny, oświaty, ochrony środowiska  oraz sfery społecznej,
 • ośrodka obliczeń komputerowych w środowisku superkomputerów o dużej mocy,
 • centrum promocyjnego w zakresie nowoczesnej obliczeniowej struktury informatycznej.

W tych ramach Centrum ma możliwość dostarczenia następujących usług:

 • obliczenia dużej mocy,
 • usługi specjalizowane (obliczenia optymalizacyjne, ochrona środowiska),
 • dystrybucja i serwis tworzonego oprogramowania,
 • udostępnianie mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i systemów archiwizacji danych dla nauki, biznesu i instytucji publicznych.

 

KATEDRA KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA

Oferta usługowa w zakresie badań naukowych:

 • analiza i synteza układów dynamicznych opisanych równaniami niecałkowitego rzędu,
 • kryteria stabilności związane z syntezą układów dynamicznych opisanych równaniami niecałkowitego rzędu,
 • metody aproksymacji układów niecałkowitego rzędu w oparciu o narzędzia redukcji,
 • algorytmy sterowania predykcyjnego układami niecałkowitego rzędu,
 • metody redukcji złożonych układów dynamicznych,
 • generalizacja definicji Gramianów sterowalności i obserwowalności na układy niecałkowitego rzędu,
 • uogólnione kryteria stabilności układów dynamicznych,
 • metody przetwarzania sygnałów z zastosowaniem filtrów niecałkowitego rzędu,
 • narzędzia analizy układów sterowania opartych na rachunku niecałkowitego rzędu,
 • weryfikacja i walidacja systemów rekonfigurowalnych w oparciu o polityki,
 • analiza, projektowanie, optymalizacja oraz wykorzystanie sieci komputerowych.

 

KATEDRA ELEKTROWNI, DIAGNOSTYKI I INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ

Oferta usługowa:

 • diagnostyka stanu technicznego maszyn wirujących w szczególności maszyn elektrycznych. Katedra dysponuje aparaturą umożliwiającą wykonywanie pomiarów drgań maszyn, ich fundamentów i konstrukcji wsporczych a następnie ich analizę w dziedzinie czasu i częstotliwości w aspekcie diagnostycznym,
 • ocena stanu technicznego maszyn (proponujemy najbardziej racjonalny sposób ich eksploatacji i remontów; doradzamy w zakresie wyboru nowych maszyn, uczestniczymy w ich projektowaniu, bierzemy udział w pomiarach odbiorczych i poremontowych),
 • diagnostyka stanu izolacji maszyn elektrycznych off-line - poza eksploatacją i on-line – w czasie eksploatacji. Katedra dysponuje aparaturą umożliwiającą wykonywanie pomiarów stanu izolacji przy napięciu probierczym do 5 kV w horyzoncie czasu 30 i więcej minut. Wykonujemy tzw. test Meggera, test impulsowy. Pracownicy katedry są w stanie ocenić stan izolacji pracującej maszyny elektrycznej w oparciu o pomiary wyładowań niezupełnych - wnz. Dysponujemy przenośnym zestawem aparatury, który w warunkach przemysłowych w oparciu o termorezystory zainstalowane w maszynie elektrycznej mierzy i analizuje wnz w czasie jej normalnej eksploatacji bez konieczności wcześniejszego wyłączania z ruchu. Ten sam zestaw aparatury umożliwia wykonanie pomiarów stanu izolacji maszyny po jej wyłączeniu.

 

INSTYTUT AUTOMATYKI

Oferta badawczo – wdrożeniowa

 • badania i projektowanie układów sterowania o złożonej strukturze hierarchicznej i wielopoziomowej,
 • metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach automatyki,
 • sterowanie adaptacyjne i predykcyjne; metodyka tworzenia algorytmów i ich implementacja, sposoby realizacji regulatorów adaptacyjnych z nadzorem ekspertowym,
 • rozwiązywanie zagadnień optymalizacji z wykorzystaniem systemów wieloprocesorowych,
 • bezpieczeństwo systemów pomiarowych w środowiskach zagrożonych wybuchami,
 • opracowanie algorytmów optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych,
 • projektowanie urządzeń, układów elektronicznych i systemów mikroprocesorowych dla potrzeb energetyki,
 • konfigurowanie oprogramowania rozproszonych systemów pomiarowych i sterowania, realizowanych na bazie sterowników programowalnych i mikroprocesorowych regulatorów wielofunkcyjnych oraz systemów sterowania nadrzędnego SCADA,
 • opracowanie algorytmów optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych,
 • analiza i projektowanie światłowodowych struktur sieciowych do celów miernictwa przemysłowego,
 • opracowanie metod konduktometrii wiroprądowej w zastosowaniach do badań struktury materiałów i wyrobów,
 • rozwijanie specjalistycznego oprogramowania do komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego z automatyki, elektroniki, metrologii i informatyki.

 

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI I MECHATRONIKI

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • opracowanie szeregu konstrukcji: transformatorów z rdzeniami amorficznymi, aktuatorów o ruchu liniowym, wrzeciona łożyskowanego magnetycznie,
 • badania transformatorów, dławików, silników i siłowników liniowych oraz łożysk magnetycznych, tworzenie modeli numerycznych polowo – obwodowych z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego oraz autorskiego; prowadzone badania uwzględniają szereg zjawisk fizycznych występujących w wymienionych urządzeniach tj. prądy wirowe, histereza magnetyczna, zjawiska cieplne itp.,
 • badania dynamiki wymienionych urządzeń: w przypadku dławików i transformatorów jest to analiza prądu załączania oraz analiza przebiegu prądu i napięcia w stanach przejściowych, w przypadku silników i siłowników liniowych badania obejmują ich pracę w układach z różnymi obciążeniami (sprężyste, plastyczne, bezwładnościowe).

Oferta usługowa

 • pomiary charakterystyk transformatorów i dławików dla niskich i średnich częstotliwości (do 20 kHz), pomiary parametrów aktuatorów o ruchu liniowym, pomiary własności magnetycznych materiałów ferromagnetycznych, pomiary nagrzewania konstrukcji elementów mechatroniki, pomiary parametrów akceleratorów elektromagnetycznych, symulacje pola magnetycznego, elektrycznego, cieplnego, prądów wirowych w dławikach, transformatorach oraz aktuatorach o ruchu liniowym, badania nowoczesnych algorytmów obliczania stanów nieustalonych w maszynach elektrycznych, obliczenia polowo-obwodowe oraz obliczenia pól sprzężonych,
 • usługi w zakresie projektowania i budowy maszyn specjalnych, a w szczególności łożysk magnetycznych oraz aktuatorów o ruchu liniowym.

Oferta laboratoryjna

 • laboratorium pomiarowe elektrotechniki,
 • laboratorium komputerowe elektrotechniki,
 • laboratorium przeznaczone do badań nowoczesnych konstrukcji dławików i transformatorów, silników i siłowników o ruchu liniowym oraz łożysk magnetycznych, z aparaturą, m.in.: trzema wysokiej klasy zasilaczami DC o mocy 3,3 kW, dwoma wzmacniaczami audio o mocy 3,2 kW każdy, nowoczesnymi kartami pomiarowymi, profesjonalną kamerą termowizyjną, teslomierzami oraz strumieniomierzami pola magnetycznego, laserowym czujnikiem położenia, oscyloskopami cyfrowymi oraz oprogramowaniem (Matlab/Simulink 2012, Opera-3d ver. 13, Ansys ver. 14.5),
 • laboratorium mechatroniki fal i anten - nowoczesne badania układów mechatronicznych oraz układów antenowych.