Strona główna

 WIPiL

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

 

ul. Luboszycka 7

45-036 Opole

 

www.weiz.po.opole.pl

 

 

KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Oferta badawczo – wdrożeniowa

 • ocena sprawności rozwojowej firm – wdrażanie innowacji w sektorze MSP, ze szczególnym uwzględnieniem, innowacji marketingowych oraz organizacyjnych,
 • badania rynkowe i marketingowe,
 • analiza i usprawnianie technik sprzedaży i komunikacji z klientem,
 • analiza i ocena efektywności kapitału klienckiego,
 • analiza potrzeb szkoleniowych,
 • pomiar jakości usług, w tym: definiowanie oczekiwań i doświadczeń nabywców, jak i ich zmian, określenie poziomów jakości usługi, zarządzanie poziomem jakości wykonywanych usług,
 • możliwości i ograniczenia we wprowadzaniu rozwiązań biznesowych do sektora publicznego,
 • optymalizacja kosztów funkcjonowania organizacji poprzez zastosowanie outsourcingu,
 • badania i propagowanie w praktyce gospodarczej zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Oferta usługowa

 • opracowanie/aktualizacja strategii rozwoju, strategii marketingowej/biznes planu,
 • przeprowadzenie analizy procesu świadczenia usług,
 • opracowanie programu restrukturyzacji organizacji i wsparcie przeprowadzenia procesu,
 • wsparcie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektu współfinansowanego z funduszy europejskich,
 • doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (motywacja, ocena pracownicza),
 • opracowanie opisów stanowisk pracy, profilów kompetencyjnych oraz wartościowanie stanowisk pracy,
 • prowadzenie szkoleń m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania czasem, motywacji, komunikacji biznesowej i negocjacji, zarządzania różnorodnością.

 

KATEDRA EKONOMII, FINANSÓW I BADAŃ REGIONALNYCH

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • efektywność wydatkowania środków przeznaczonych na rozwój regionów,
 • finansowanie działalności w warunkach ograniczeń finansowych,
 • analiza efektywności inwestycji, ocena ryzyka inwestycyjnego,
 • rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach;

Oferta usługowa

 • opracowanie i wdrożenie systemów kontroli zarządczej,
 • opracowanie i wdrożenie narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • opracowanie i wdrożenie metod zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzenie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • wycena przedsiębiorstwa,
 • opracowanie/aktualizacja strategii/planu rozwoju,
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe w zakresie rachunkowości,
 • analiza dostępności zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • statystyczna analiza danych zastanych,
 • tworzenie narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet i wywiadów) do badań sondażowych,
 • analiza i raportowanie wyników badań;

 

KATEDRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I EUROPEJSKIEGO

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • źródła prawa administracyjnego, analiza prawnych form działania administracji, badanie aspektów strukturalnych administracji publicznej, badanie regulacji prawnych,
 • zagadnienia własności intelektualnej,
 • relacje między systemami prawa europejskiego i krajowego, polityka bezpieczeństwa, system instytucjonalny Unii Europejskiej, analiza swobód traktatowych, gospodarcze prawo europejskie,
 • system ochrony praw człowieka;

Oferta usługowa

 • prowadzenie szkoleń z zakresu wybranych zagadnień prawnych – w szczególności: prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa europejskiego,
 • doradztwo dotyczące postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej, przed sądami administracyjnymi, w sprawie techniki legislacyjnej,
 • doradztwo dotyczące aktów prawa miejscowego, delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług, wolności działalności gospodarczej w polskim prawie konstytucyjnym;

 

KATEDRA E-BIZNESU I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Oferta badawczo – wdrożeniowa

 • rola nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu,
 • wpływ przestrzeni elektronicznej na działalność organizacji gospodarczych,
 • istota procesów cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw (wirtualizacja działalności, nowe modele biznesowe, nowe modele współpracy między organizacjami);

Oferta usługowa

 • prowadzenie doradztwa z tematyki modeli biznesowych opartych na cyfrowej transformacji,
 • opracowanie koncepcji wirtualizacji działalności organizacji,
 • prowadzenie doradztwa z zakresu wykorzystania technologii informatycznych przez przedsiębiorstwa;

 

KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I PRAWNYCH

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • kulturowe, społeczne, historyczne, etyczne i prawne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania,
 • filozofia i etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, kodeksy i programy etyczne organizacji;
 • ustrojowe prawo administracyjne - funkcjonowanie gminnych jednostek pomocniczych, partycypacja społeczna i ekonomiczna w samorządzie terytorialnym oraz rozwój e-administracji,
 • partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny;

Oferta usługowa

 • opracowanie kodeksu etycznego organizacji,
 • wdrożenie kompleksowego programu etycznego, doradztwo w zakresie tworzenia misji i wizji organizacji, polityki społecznej organizacji,
 • doradztwo dotyczące tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • projektowanie aktów prawnych, uchwał, regulaminów,
 • opracowywanie opinii prawnych;

 

KATEDRA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

Oferta badawczo – wdrożeniowa

 • analiza uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych międzynarodowej działalności gospodarczej,
 • badanie procesów kulturowych i społecznych zachodzących w społeczeństwie wielokulturowym,
 • badanie kultury organizacji, tworzenie kultury zaufania, bezpieczeństwa, kreatywności, odpowiedzialności,
 • analiza i ocena oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 • atrakcyjność inwestycyjna regionu;

Oferta usługowa

 • analiza rynków zagranicznych, opracowanie strategii ekspansji,
 • doradztwo oraz prowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji międzykulturowej,
 • analiza atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania stresem w organizacji,
 • zarządzanie projektem kultury i kształtowanie kompetencji z zakresu ochrony dóbr kultury,
 • współpraca przy ocenie wartości dziedzictwa kulturowego w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego,
 • przeprowadzenie kwerendy źródłowej dotyczącej jednostek materialnych i niematerialnych wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego danego obszaru i udostępnienie tych materiałów w sposób możliwy do wykorzystania w systemie GIS,
 • opracowanie pełnej dokumentacji historycznej jednostki dla celów rewitalizacyjnych, archiwalnych i informacyjnych;

 

KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • realizacja badań naukowych - ilościowych i jakościowych - (opracowanie koncepcji badań, metodologii i narzędzi badawczych, realizacja badań terenowych) w zakresie rozwoju regionalnego, rozwoju lokalnego, rozwoju obszarów wiejskich, procesów demograficznych, migracji zagranicznych ( w tym imigracji zarobkowych),
 • badania w zakresie polityki edukacyjnej (projekty edukacyjne i ich wpływ na wzrost kompetencji kluczowych, aspiracje i plany zawodowe, stereotypy zawodowe, planowanie kariery zawodowej),
 • badania i analizy odnoszące się do rozwoju struktur oraz inicjatyw klastrowych,
 • badania dot. pogłębiania kapitału społecznego;

Oferta usługowa

 • diagnostyka i monitoring procesu rozwoju społeczno-gospodarczego województw śląskich, zwłaszcza opolskiego, w zakresie sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rynku pracy i wskaźników rozwoju zrównoważonego,
 • analizy dot. możliwości powstania i rozwoju sieci współpracy, w tym struktur klastrowych,
 • analizy wymagające znajomości dokumentów strategicznych poziomu centralnego oraz regionalnego i lokalnego,
 • analizy wymagające znajomości dokumentów okresu programowania (2014-2020),
 • analizy demograficzne i prognozy zmian demograficznych,
 • opracowanie monografii (miejscowości, gmin) odnoszących się do sytuacji społeczno-demograficznej i gospodarczej danego obszaru,
 • opracowanie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
 • opracowywanie i zarządzanie projektami,
 • poszukiwanie tzw. dobrych praktyk w danym zakresie,
 • prowadzenie badań ilościowych (np. ankiety) oraz jakościowych (np. wywiady pogłębione wraz z transkrypcją) na zadany temat (bezpośrednio lub z wykorzystaniem narzędzi informatycznych);