Strona główna

WM

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 

ul. S. Mikołajczyka 5

45-271 Opole

www.wmech.po.opole.pl

 

KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • badania nad przepływami wielofazowymi oraz ich wykorzystaniem w aparaturze procesowej,
 • badania cieplno-przepływowe urządzeń przemysłowych,
 • modelowanie procesów jednostkowych zachodzących w układach wielofazowych,
 • badania dotyczące warunków transportu rurociągowego mieszanin wielofazowych,
 • badania z wykorzystaniem metod optycznych do analizy hydrodynamicznej układów i urządzeń cieplno-przepływowych,
 • badania i analiza procesów syntezy komponentów paliwowych dla różnych zastosowań w rolnictwie i przemyśle,
 • badania dotyczące opracowania metod wytwarzania paliw z odpadów,
 • badania procesów hodowli i rozdziału mikroalg dla celów energetycznych i spożywczych,
 • badania i modelowanie procesów z wykorzystaniem reaktorów i bioreaktorów,
 • badania i modelowanie procesów związanych z wytwarzaniem biogazu,
 • możliwość wykorzystania w układach przemysłowych patentu UP RP nr 204691 pt. „Mieszadło tarczowe, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji niejednorodnych”,
 • technologia zgazowania węgla do wysokoefektywnej produkcji paliwa i energii elektrycznej,
 • technologia produkcji paliw z osadów ściekowych i innych odpadów – Patent RP 363557,
 • możliwość wykorzystania opracowanego układu optoelektronicznego do rozwiązywania specyficznych problemów związanych z hydrodynamiką i wymianą ciepła w urządzeniach cieplno-przepływowych.

Oferta usługowa

 • wykonanie ekspertyz w zakresie przemysłowego wykorzystania operacji inżynierii procesowej,
 • wykonywanie ekspertyz, opinii merytorycznych oraz doradztwo w zakresie określenia intensywności wnikania ciepła, wyznaczania strat ciśnienia przy przetłaczaniu płynów przez złoża porowate,
 • sporządzenie opinii dotyczących oceny poziomu innowacyjności proponowanych rozwiązań aparaturowych, technologicznych lub materiałowych w obszarze zagadnień związanych z inżynierią chemiczną i procesową,
 • optymalizacja hydrodynamicznych warunków eksploatacji urządzeń cieplnoprzepływowych,
 • wykonywanie obliczeń projektowych i optymalizacyjnych instalacji przemysłowych, weryfikacja działania takich urządzeń i aparatów jak reaktory rurowe, parowniki amoniakalne urządzeń chłodniczych, kolumny destylacyjne i ekstrakcyjne,
 • wykonywanie badań reologicznych substancji o złożonym składzie,
 • wykonywanie badań właściwości energetycznych i fizycznych odpadów, paliw z odpadów i biomasy.

KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • analiza wybranych zagadnień związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń ochrony środowiska oraz urządzeń energetycznych,
 • eksperymentalna weryfikacja komputerowych symulacji zjawisk przepływowych,
 • badanie i ocena efektywności ekonomicznej procesów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • analiza energochłonności procesów przemysłowych,
 • auditing energetyczny obiektów mieszkalnych i zakładów przemysłowych,
 • badania aplikacyjne procesu kompostowania w warunkach rzeczywistych,
 • badania nad wdrażaniem ekologicznych rozpuszczalników (dokumentacja projektowa technologii, oferta eksportowa),
 • immobilizacja metali ciężkich w materiałach budowlanych, kompostowanie odpadów,
 • wdrażanie metod zagospodarowania i przetwarzania odpadów przemysłowych i komunalnych.

 Oferta usługowa

 • zastosowanie optycznych metod pomiarowych w analizie hydrodynamicznej układów i urządzeń cieplno-przepływowych,
 • badania aerodynamiki i hydrodynamiki maszyn, urządzeń przepływowych oraz modeli pojazdów i ich podzespołów,
 • projektowanie przeponowych wymienników ciepła i zagadnienia z tym związane,
 • audyt energetyczny budynku, audyt remontowy budynków mieszkalnych, audyt efektywności energetycznej,
 • wykonywanie badań i opracowanie dokumentacji technologicznej procesów chemii przemysłowej i gospodarczej,
 • zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, technologie kompostowania odpadów,
 • usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska,
 • diagnostyka obiektów budowlanych,
 • wykonywanie analiz metali ciężkich w próbkach środowiskowych metodą absorpcji spektrometrii atomowej,
 • wykonywanie wyciągów wodnych z próbek środowiskowych metodą statyczną, dynamiczną i perkolacyjną.

Oferta laboratoryjna

 • Laboratorium Termodynamiki,
 • Laboratorium Nieinwazyjnej Diagnostyki Procesów i Urządzeń Cieplno-Przepływowych,
 • Laboratorium Metrologii Środowiska,
 • Laboratorium Chemii,
 • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Pracownia Spektrometrii Atomowej.

 

KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Oferta badawczo – wdrożeniowa

 • weryfikacja metod do określenia trwałości zmęczeniowej tworzyw konstrukcyjnych przy wieloosiowych obciążeniach eksploatacyjnych,
 • analiza materiałów półkruchych w warunkach złożonych stanów naprężenia i odkształcenia,
 • wpływ wartości średnich obciążeń na trwałość zmęczeniową w warunkach rozciągania – ściskania oraz kombinacji zginania ze skręcaniem,
 • opis kumulacji uszkodzeń w zmęczeniu eksploatacyjnym,
 • metody prezentacji wyników badań zmęczeniowych przy obciążeniach eksploatacyjnych,
 • mieszane sposoby pękania zmęczeniowego materiałów i konstrukcji,
 • formułowanie i testowanie modeli kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych przy prostych i wieloosiowych obciążeniach eksploatacyjnych,
 • numeryczne i eksperymentalne analizy wytrzymałościowe wybranych elementów konstrukcyjnych (płyty perforowane, wałki skrętne i inne),
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej metali dla proporcjonalnej kombinacji cyklicznego zginania i skręcania,
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej metali dla proporcjonalnej kombinacji pseudo-losowego zginania i skręcania,
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej metali dla pseudo-losowego rozciągania-ściskania,
 • wyznaczenie stałych materiałowych dla kinematycznych modeli umocnienia materiału według Amstronga-Fredericka, Chaboche'a, Mroza,
 • obliczanie przebiegów naprężeń i odkształceń w zakresie sprężysto-plastycznym przyrostowymi modelami plastyczności,
 • obliczanie trwałości zmęczeniowej wg kryteriów opartych na koncepcji płaszczyzny krytycznej.

Oferta usługowa

Badania statyczne materiałów konstrukcyjnych:

 • wykonanie statycznej próby rozciągania,
 • badanie nośności elementów konstrukcyjnych do 1 MN (100 T),
 • pomiary tensometryczne odkształceń elementów konstrukcyjnych,
 • pomiar naprężeń własnych metodą nawiercania otworu,
 • badania udarnościowe tworzyw sztucznych (wg normy ISO 179),
 • badania metalograficzne – mikroskopowa analiza próbek w trzech wymiarach (profilowanie 3D).

Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych:

 • poddanych cyklicznemu rozciąganiu-ściskaniu, zginaniu, skręcaniu oraz kombinacji zginania ze skręcaniem,
 • poddanych pseudolosowemu rozciąganiu-ściskaniu, zginaniu, skręcaniu oraz kombinacji zginania ze skręcaniem,
 • poddanych cyklicznemu zginaniu przy kontrolowanym odkształceniu,
 • wyznaczenie charakterystyk zmęczeniowych typu S-N dla cyklicznego zginania i skręcania,
 • wyznaczenie charakterystyk zmęczeniowych typu S-N dla cyklicznego rozciągania-ściskania przy różnym współczynniku asymetrii cyklu,
 • wyznaczenie charakterystyki Mansona-Coffina dla cyklicznego rozciągania-ściskania przy różnym współczynniku asymetrii cyklu,
 • wyznaczenie parametrów równania Ramberga-Osgooda  krzywej cyklicznego umocnienia dla rozciągania-ściskania i skręcania,
 • badania i analiza rozwoju pęknięć zmęczeniowych,
 • pomiary tensometryczne odkształceń elementów konstrukcyjnych,
 • wytężenie i nośność płyt perforowanych obciążonych osiowosymetrycznie,
 • badania zmęczeniowe przy kontrolowanym odkształceniu (na zginanie).

Projektowanie i optymalizacja konstrukcji:

 • projektowanie konstrukcji prototypowych,
 • optymalizacja konstrukcji (obniżenie masy, zwiększenie wytrzymałości, trwałości (Life Cycle), zwiększenie niezawodności),
 • badania wytrzymałościowe konstrukcji metodą elementów skończonych, badania zmęczeniowe MES,
 • wirtualne prototypowanie,
 • projektowanie CAD 3D.

Obliczanie:

 • obliczanie trwałości zmęczeniowej wg kryteriów opartych na koncepcji płaszczyzny krytycznej, Dang Vana i innych,
 • obliczanie przebiegów naprężeń i odkształceń w zakresie sprężysto-plastycznym przyrostowymi modelami plastyczności,
 • wyznaczenie stałych materiałowych dla kinematycznych modeli umocnienia materiału według Amstronga-Fredericka, Chaboche'a, Mroza.

Szkolenia:

 • projektowanie CAD (ANSYS, Autocad, Catia, FEMAP, Inventor),
 • analiza metodą elementów skończonych MES (ANSYS, Autocad, Catia, FEMAP, Inventor),
 • projektowanie trwałości elementów maszyn,
 • niezawodność (6Ʃ) konstrukcji,
 • zaawansowana analiza konstrukcji CAE,
 • optymalizacja i projektowanie wstępne konstrukcji prototypowych.

Oferta laboratoryjna

 • maszyna zmęczeniowa SHM 250 do badań w warunkach obciążeń jednoosiowych,
 • maszyna statyczna do badań w warunkach obciążeń jednoosiowych,
 • maszyny zmęczeniowe w warunkach kombinacji proporcjonalnego i nieproporcjonalnego zginania ze skręcaniem, wyniki badań na urządzeniu pozwalają na sporządzenie dla testowanego tworzywa zbiorczych wykresów zmęczeniowych, jak wykresy Wöhlera, Haigha lub Smitha, możliwe jest zadawanie obciążenia cyklicznego, losowo zmiennego oraz dowolnego, również dla niezerowych poziomów wartości oczekiwanej, przy kontrolowanym momencie lub odkształceniu na próbce.

KATEDRA POJAZDÓW DROGOWYCH I ROLNICZYCH

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • synteza algorytmów sterowania silnikiem spalinowym i układem napędowym,
 • badanie procesu energochłonności ruchu i sprawności napędu pojazdów drogowych,
 • badanie i diagnostyka układów napędowych pojazdów drogowych w warunkach testu drogowego,
 • badanie i diagnostyka układów napędowych pojazdów drogowych na hamowni podwoziowej,
 • diagnostyka niewyrównoważenia koła ogumionego pojazdu drogowego,
 • ocena równomierności pracy silników spalinowych,
 • ocena zjawisk i procesów występujących w przejściowych stanach pracy układu napędowego pojazdu drogowego,
 • ocena zjawisk i procesów występujących w przejściowych stanach pracy w układzie kierowca – samochód – otoczenie,
 • badanie i budowa hybrydowego układu napędowego samochodu osobowego,
 • badanie elektrycznie sterowanej przekładni planetarnej w pojeździe,
 • doskonalenie systemów diagnostycznych pojazdów drogowych przez magistralę CAN,
 • badanie za pomocą przenośnego urządzenia do określania parametrów trakcyjnych pojazdu drogowego PAAF II (Power Acceleration and Force); urządzenie posiada kompleksowe badania dokładności pomiarowej oraz oddziaływania urządzenia na otoczenie; urządzenie chronione prawami autorskimi: Patent nr PL207517 B1 - Obudowa, zwłaszcza układu do wyznaczania parametrów trakcyjnych pojazdu drogowego, Patent nr PL208810 B1 - Sposób wyznaczania parametrów trakcyjnych pojazdu drogowego.

Oferta usługowa

 • badania symulacyjne z wykorzystaniem programów: Matlab, LabView, Symulator Drogowego Obciążenia Silnika – (oprogramowanie własne),
 • badania stanowiskowe na hamowni silnikowej i podwoziowej oraz na symulatorach stanowiskowych: przekładni CVT, układu wtryskowo-zapłonowego i silników spalinowych,
 • badania na różnych pojazdach drogowych w rzeczywistych warunkach ruchu,
 • badania diagnostyczne układu jezdnego, zawieszenia, kierowniczego i hamulcowego,
 • ekspertyzy techniczne.

Oferta laboratoryjna

 • laboratorium silników spalinowych,
 • laboratorium układów zasilania i technologii napraw,
 • laboratorium badań stanowiskowych,
 • laboratorium diagnostyki pojazdów i układów napędowych,
 • laboratorium automatyzacji i sterowania,
 • laboratorium projektowania i symulacji cyfrowej.

 

KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • numeryczne modelowanie przepływów jedno - i wielofazowych,
 • modelowanie procesów spalania i przepływów z reakcjami chemicznymi,
 • badania technologiczne wody i ścieków,
 • opracowanie technologii uzdatniania wody,
 • modelowanie zużycia erozyjnego układów transportu pneumatycznego.

Oferta usługowa

 • badania energetyczno-emisyjne kotłów grzewczych o mocy do 100kW,
 • badania efektów rozdrabniania mieliw w wolno- i średniobieżnych układach mielących,
 • badania poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
 • badania poziomów emisji pyłowej i gazowej z układów,
 • badania zużycia erozyjnego oraz grubości ścian elementów instalacji,
 • badania przepływomierzy w tunelu aerodynamicznym i w rurociągach,
 • badania opływu różnych kształtów w tunelu wodnym wraz z możliwością wizualizacji przepływu płynów również nienewtonowskich.

Oferta laboratoryjna

 • analizatory emisji spalin (pył i gaz), ciepłomierze, mierniki temperatur i ciśnień, stanowisko do badań kotłów,
 • laboratorium do analizy jakości wody i ścieków: kolorymetry, pehametry, stanowisko do badań koagulacji,
 • analizatory emisji, mierniki wielkości meteorologicznych, ASA,
 • laboratorium komputerowe, pakiet ANSYS wersja Research,
 • analizator termograwimetryczny skaningowej kalorymetrii różnicowej,
 • analizator pierwiastków CHNS+Cl,
 • chromatograf gazowy dwukanałowy, 
 • tunel aerodynamiczny niskich prędkości wraz z układem rurociągów DN110 do DN400,
 • tunel wodny niskich prędkości z możliwością wizualizacji przepływu przy pomocy laserowego noża świetlnego (możliwość badania płynów nienewtonowskich).

 

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • studia w zakresie nowych strategii, technologii i optymalizacji obróbki materiałów trudnoskrawalnych,
 • badania technologicznej warstwy wierzchniej elementów utwardzonych po toczeniu CBN, ściernych obróbkach wykończeniowych i nagniataniu tocznym,
 • badania zużycia narzędzi w obróbce nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych,
 • kompleksowa charakterystyka struktury geometrycznej i stanu powierzchni przedmiotów z różnych materiałów konstrukcyjnych,
 • projektowanie i szybkie prototypowanie elementów części maszyn,
 • przygotowanie programów sterujących i optymalizacja obróbki na obrabiarkach CNC,
 • projektowanie specjalnych oprzyrządowań technologicznych dla obrabiarek konwencjonalnych i CNC,
 • badania własności wytrzymałościowych materiałów spajanych z wykorzystaniem metody zgrzewania wybuchowego,
 • analiza mikrostrukturalnych aspektów procesu zgrzewania wybuchowego, tj. zmian morfologicznych, składu chemicznego i fazowego, a w szczególności zmian, jakie następują bezpośrednio w warstwie połączenia oraz w strefach oddalonych od powierzchni rozdziału, a także ich wpływu na własności wytrzymałościowe,
 • analiza zmian we własnościach układów wielowarstwowych, jakie następują w procesie przetwarzania, a także w realnych warunkach eksploatacji (analiza wpływu długotrwałego oddziaływania obciążeń cieplnych oraz złożonych stanów naprężeń),
 • badania odporności korozyjnej materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu energetycznego i chemicznego (w tym badania nad zjawiskami utleniania stopów tytanu),
 • badania w zakresie optymalizacji parametrów procesów technologicznych wytwarzania wyrobów na bazie proszków metali, zmierzające do uzyskania wysokiego i równomiernego stopnia ich ‘zagęszczenia’ w celu poprawy własności wytrzymałościowych,
 • badania w zakresie optymalizacji parametrów procesów technologicznych przy wytwarzaniu wyrobów metalowych, których własności finalnie kształtowane są w operacjach: przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej stopów tytanu, w tym z uwzględnieniem wpływu,
 • zmniejszenie zużycia energii i surowców poprzez wykorzystanie dopracowanych technologii zgrzewania wybuchowego; technologia ta umożliwia połączenie materiałów niemożliwych do połączenia z wykorzystaniem innych technik spajania, oraz umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania na materiały drogie (w tym reaktywne takie jak: Ti, Zr, Ta, etc.) przy spełnieniu oczekiwań funkcjonalnych wytworzonych platerów,
 • zmniejszenie ilości braków technologicznych i zwiększenie żywotności konstrukcji i urządzeń wykorzystujących wyroby platerowane,
 • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego poprzez stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów, np. poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, m.in. platerów.

Oferta usługowa

 • projektowanie technologii obróbki skrawaniem na obrabiarki CNC w oparciu o dostępne systemy CAM,
 • przygotowanie programów sterujących i wykonawstwo części w technologii obróbki kompletnej,
 • projektowanie konwencjonalnych procesów technologicznych części maszyn oraz optymalizacji operacji technologicznych pod kątem wydajności i ekonomiczności,
 • projektowanie zautomatyzowanego oprzyrządowania technologicznego oraz doradztwo w zakresie wdrażania innowacyjnych procesów technologicznych części maszyn,
 • pomiar i analiza topografii (3D) i chropowatości powierzchni (2D) pod kątem przebiegu procesu technologicznego części maszyn lub i ich eksploatacji,
 • szkolenie z zakresu metrologii wielkości geometrycznych i powierzchni,
 • przygotowanie modeli i danych STL w technologii szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping),
 • szkolenia w zakresie stosowania narzędzi zarządzania jakością (Magnificent seven),
 • szkolenia w praktycznym stosowaniu metod zarządzania jakością FMEA i QFD oraz projektowanie i wdrażanie systemów SPC,
 • prowadzenie badań nad poprawą własności użytkowych elementów, urządzeń oraz konstrukcji stosowanych w branży metalowej i energetyce (w tym także jądrowej),
 • badanie zmian strukturalnych nowoczesnych materiałów funkcjonalnych na bazie metali i ocena własności eksploatacyjnych wyrobów.

Oferta laboratoryjna

 • laboratorium inżynierii jakości,
 • pracownia komputerowo wspomaganego projektowania procesów technologicznych (CAD/CAM/CAE),
 • laboratorium metrologii i inżynierii powierzchni,
 • laboratorium szybkiego prototypowania,
 • laboratorium skrawania,
 • laboratorium mikroskopii świetlnej,
 • laboratorium przygotowania zgładów metalograficznych,
 • laboratorium obróbki cieplnej,
 • laboratorium pomiarów twardości,
 • laboratorium badań ultradźwiękowych,
 • laboratorium spawalnictwa,
 • laboratorium rentgenowskiej analizy strukturalnej,
 • laboratorium komputerowej analizy obrazu i pomiarów mikrotwardości.