Strona główna

WWFiF

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII 

 

ul. Prószkowska 76

45-758 Opole

www.wwfif.po.opole.pl

 

  

KATEDRA ANTROPOMOTORYKI

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • diagnozowanie rozwoju i kształtowanie zdolności motorycznych i koordynacyjnych,
 • określanie wielkości symetrii i asymetrii ruchów w sporcie,
 • ocena koordynacyjnych zdolności motorycznych w grach zespołowych, kształtowanie i diagnozowanie, rozwój,
 • badanie ergonomii pracy mięśniowej w pracy zawodowej i czynnościach sportowych,
 • ocena kontroli ruchów lokomocyjnych, czynności życia codziennego oraz plastyczności nerwowo-mięśniowej po urazach nerwowo mięśniowych,
 • ocena kinematyczna ruchu u osób w różnym wieku i o różnej sprawności,
 • ocena wzorców ruchowych w sportach walki.

Oferta usługowa

 • badania diagnostyczne w zakresie fizjoprofilaktyki dotyczące składu ciała, otyłości, wad postawy dzieci i młodzieży oraz osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym,
 • diagnostyka sportowców i młodzieży uzdolnionej ruchowo,
 • badanie wzorców ruchowych sportowców w ruchach typowych dla dyscypliny,
 • ocena dysfunkcji układu ruchu (kontuzje w sporcie, itp.),
 • badanie czynności życia codziennego (ADL) u  osób starszych w tym ocena postawy, chodu, zdolności motorycznych.

Oferta laboratoryjna

Możliwość wykonania badań diagnostycznych z wykorzystaniem następującej aparatury:

 • kamery wideo (Point Grey Gazelle, maksymalna rozdzielczość 2048x1088, 281 klatek na sekundę), z możliwością synchronizacji zapisu z elektromiografem Noraxon MT 400 oraz oprogramowania do analizy wideo Proanalyst (Xcitex Inc.);
 • 16-kanałowe EMG firmy NORAXON DTS do rejestracji sygnały z dokładnością 16 bitów przy częstotliwości próbkowania 1500 Hz;
 • system do optoelektronicznej analizy ruchu OptiTrack w oparciu o technologię pasywnych markerów odbijających emitowane promieniowanie IR oraz w połączeniu z zestawem do analizy EMG oraz platformami sił, pozwala na kompleksową ocenę parametrów kinetycznych, kinematycznych i sygnału elektromiograficznego podczas każdego dowolnego ruchu.

 

KATEDRA BIOMECHANIKI

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • opis mechanizmów sterowania pozycją stojącą człowieka,
 • związek pomiędzy uprawianą dyscypliną sportową a stabilnością postawy stojącej,
 • wpływ wybranych aktywności fizycznych i fizjoterapii na stabilność postawy stojącej,
 • ocena stabilności układu równowagi w różnych przypadkach patologii,
 • ocena ryzyka upadku osób starszych oraz osób chorych.

Oferta usługowa

 • profilaktyka  upadków   -   badania  przesiewowe  mające  na   celu  wykrycie  osób szczególnie zagrożonych upadkami,
 • ocena efektywności terapii i treningu - badania przekrojowe oraz longitudinalne (podłużne) równowagi ciała,
 • profilaktyka   urazów   i   poprawa   wyników   sportowych   -   badania   (indywidualne i   grupowe)   równowagi   ciała   sportowców   w   kontekście   wymagań   uprawianej dyscypliny sportowej jako profilaktyka przed urazami,
 • indywidualne badania równowagi,
 • wykrywanie zaburzeń motoryki i koordynacji  - badania równowagi ciała w warunkach statycznych i dynamicznych dla każdego zainteresowanego za pomocą baterii testów.

Oferta laboratoryjna

Możliwość wykonania badań diagnostycznych z wykorzystaniem następującej aparatury:

 • platformy dynamometryczne Kistler (typ 9286AA) i AMTI (typ AccuswayPLUS) znajdujące zastosowanie w badaniach równowagi i chodu,
 • system dla obrazowania i ćwiczenia równowagi BIODEX BALANCE SYSTEM SD (MODEL 950-302,  typ  B  Equipment)  umożliwia  kompletną  ocenę  równowagi  w  warunkach statycznych i dynamicznych (niestabilne podłoże),
 • czujniki  inercyjne Xsens  (MTx-28A53G25), składające się  z  akcelerometru, żyroskopu i  magnetometru,
 • posturograf Balance Master® NeuroCom, umożliwiający ocenę i rehabilitację kontroli równowagi w warunkach symulacji aktywności dnia codziennego.

 

KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • społeczno-pedagogiczne problemy rozwoju edukacji i edukacji fizycznej w przeszłości
 • i dobie przemian,
 • humanistyczne aspekty wychowania fizycznego: tradycje i perspektywy,
 • kultura fizyczna i sport jako niezbywalne komponenty nowej jakości życia,
 • określenie podstawowych parametrów nowej jakości życia jako kategorii dynamicznej,
 • analiza funkcjonalno-strukturalna w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
 • społeczne walory sportowej, turystycznej i rekreacyjnej aktywności osób z niepełnosprawnościami,
 • turystyka religijna i pielgrzymkowa wybranych grup społecznych w kontekście jej różnorodnych funkcji: społecznej, pedagogicznej, terapeutycznej, rekreacyjnej,
 • filozoficzno-etyczne aspekty wybranych form turystyki,
 • turystyka sakralna jako czynnik wspierający integrowanie się ze społeczeństwem osób z niepełnosprawnościami różnego typu i stopnia.

Oferta usługowa

 • badania socjologiczne z zakresu motywacji, celów i efektów uczestnictwa przedstawicieli różnych grup społecznych w przedsięwzięciach zakresu sportu, turystyki i rekreacji;
 • warsztaty z gier i zabaw na świeżym powietrzu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych m. Opola;
 • olimpizm w kontekście nowoczesności;
 • problematyka społeczno-polityczna jako element widowiska sportowego;
 • hazard - nowe zjawisko patologiczne w sporcie;
 • kibice czy konsumenci? Jaka jest współczesna publiczność sportowa?

 

KATEDRA METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • cele współczesnego wychowania fizycznego w percepcji nauczycieli,
 • reforma programowa wychowania fizycznego w opiniach nauczycieli,
 • stan i status edukacji zdrowotnej we współczesnej szkole,
 • profil kompetencji ucznia w zakresie wychowania fizycznego,
 • samoocena kompetencji metodycznych nauczycieli wychowania fizycznego.

Oferta usługowa

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół, doradców metodycznych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacja konferencji naukowych i metodycznych, kursów oraz warsztatów dla nauczycieli poświęconych wdrożeniu reformy programowej wychowania fizycznego,
 • opracowanie raportów z badań prowadzonych w środowisku różnych grup zawodowych angażujących się w działania na rzecz promocji zdrowia,
 • analiza potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego
 • i opracowanie strategii w tym zakresie dla określonego regionu,
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej,
 • doradztwo, szkolenia, warsztaty w zakresie edukowania o zdrowiu dla pracowników podmiotów, które w świetle Ustany o Zdrowiu Publicznym realizują  zadania związane z profilaktyką i promocją zdrowia,
 • opracowanie materiałów informacyjnych na potrzeby kampanii medialnych promujących zdrowy i sportowy styl życia.

 

KATEDRA SPORTU

Oferta usługowa

 • określenie poziomu przygotowania sportowego zawodników różnych dyscyplin sportu i na różnym poziomie zaawansowania sportowego w oparciu o parametry mierzone podczas wysiłku fizycznego,
 • badanie  poziomu  wytrenowania  zawodników  wielu  dyscyplin  sportu  i  o  różnym poziomie sportowym,
 • badanie  możliwości  adaptacyjnych  do   wysiłku  fizycznego,  poziomu  sprawności fizycznej, predyspozycji do podejmowania określonego wysiłku fizycznego,
 • analiza  połączona  z  interpretacją  wyników  pomiarów  i  wskazówkami do  dalszych treningów,
 • badanie stężenia CO2 i O2 w wydychanym powietrzu, stężenia mleczanów we krwi, współczynnika oddechowego, pomiary antropometryczne,
 • morfologiczne i funkcjonalne uwarunkowania osiągnięć sportowych,
 • weryfikacja testów  sprawności kondycyjnej i  koordynacyjnej w  grupie  dzieci  6 letnich,
 • wydolność beztlenowa i tlenowa kobiet i mężczyzn o różnej aktywności ruchowej.

Oferta laboratoryjna

Możliwość wykonania badań diagnostycznych z wykorzystaniem następującej aparatury:

 • cykloergometr MONARK (Ergomedic 894 E) wraz z oprogramowaniem do Testu Wingate (MCE Staniak 5.1) – pełna gama parametrów pomiarowych,
 • cykloergometr   EXCALIBUR   SPORT   925900   LODE,   z   elektromagnetyczną kontrolą obciążenia w pełni kompatybilny z urządzeniem Quark b2,
 • bieżnia ruchoma z pełną i dokładną regulacją prędkości i regulacją kąta pochyłu COSMED T170DE.

 

KATEDRA AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI I REKREACJI

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • ocena kondycji biologicznej (WKB) osób starszych,
 • rekreacyjna aktywność fizyczna i jej znaczenie w życiu współczesnego człowieka,
 • dobowy wydatek kaloryczny osób w różnym wieku i z różnych grup społecznych regularnie uprawiających rekreację ruchową i turystykę aktywną,
 • społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju turystyki transgranicznej,
 • stan, struktura i perspektywy rozwoju bazy turystycznej na Opolszczyźnie,
 • współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji ruchowej,
 • ocena składu masy ciała ludzi w wieku 50 +,
 • ocena skutków szkolenia piłkarzy różnego poziomu zaawansowania sportowo – rekreacyjnego.

Oferta usługowa

 • odnowa biologiczna i podstawy zdrowego żywienia w sporcie i rekreacji ruchowej,
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych krajowych i zagranicznych,
 • animacja zajęć z Nordic Walkingu, joggingu, atletyki terenowej, narciarstwa biegowego  i zjazdowego, pływania,
 • prowadzenie wykładów, warsztatów i studiów podyplomowych z dziedziny kinezygerontoprofilaktyki,
 • realizacja projektu „zdrowy kręgosłup” dla seniorów z Opola (współpraca z Urzędem Marszałkowskim Opole),
 • organizacja seminarium i warsztatów „aktywny senior”,
 • ocena zdrowia (w ramach badań przesiewowych zróżnicowanych populacji (przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu).

 

KATEDRA GEOGRAFII I EKONOMIKI TURYSTYKI

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • kreowanie przestrzeni turystycznej w regionach (digitalna gospodarka regionalna, zarządzanie obszarem recepcji turystycznej, produkt regionalny i lokalny),
 • zarządzanie turystyką w gminach – instrumenty polityki turystycznej i ich oddziaływanie na rozwój regionu,
 • czynniki atrakcyjności gmin dla inwestorów turystycznych,
 • społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych województwa opolskiego,
 • kapitał ludzki w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw turystycznych,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnym przedsiębiorstwie turystycznym,
 • przedsiębiorstwo hotelowe – ekonomika, finanse i zarządzanie,
 • postmodernistyczne modele biznesu turystycznego i rekreacyjnego (dekodowanie pola znaczeń firmy i klienta, byty puste w turystyce, wirtualne i sieciowe modele biznesu),
 • analiza zmian infrastruktury turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich,
 • zmiany zagospodarowania turystycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ekoturystyki i agroturystyki,
 • znaczenie funkcji turystycznej dla małych jednostek osadniczych,
 • nietypowe formy turystyki,
 • społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywności fizycznej osób w wieku produkcyjnym.

Oferta usługowa

 • komunikacja marketingowa na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych (narzędzia, techniki),
 • coaching turystyczny (metody i narzędzia rozwiązywania problemów klienta w zakresie turystyki, rekreacji i profilaktyki zdrowia).

 

KATEDRA TURYSTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • analiza rozwoju turystyki kulturowej we współczesnym świecie, w świetle występujących różnic gospodarczych, politycznych, społecznych i narastających konfliktów regionalnych oraz problemów z terroryzmem,
 • wykorzystanie w turystyce dziedzictwa kulturowego,
 • wpływ turystyki międzynarodowej na społeczeństwo i kulturę poszczególnych krajów,
 • ocena stanu i przemian czasowo-przestrzennych krajobrazu kulturowego
 • w miejscowościach turystycznych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowisk,
 • ekspansja infrastruktury turystycznej, jako czynnika degradującego krajobraz przyrodniczo-kulturowy miejscowości turystycznych Polski i świata,
 • ocena przestrzennego zróżnicowania i dynamiki funkcji turystycznej jednostek podziału terytorialnego w skali krajowej i europejskiej,
 • geneza, uwarunkowania i kierunki rozwoju uzdrowisk polskich z perspektywy teorii cyklu życiowego obszarów turystycznych,
 • optymalizacja sposobu odżywiania określonych grup zawodowych,
 • badanie nawyków żywieniowych mieszkańców regionu,
 • określenie czynników oddziałujących na stan zdrowia studentów Politechniki Opolskiej,
 • badania nad rozwojem turystyki historycznej na obszarze wybranych regionów.
 • badania nad dziedzictwem kulturowym i historycznym Opolszczyzny po 1945 roku,
 • turystyka i krajoznawstwo w Polsce w drugiej połowie XX i początkach XXI wieku,

Oferta usługowa

 • doradztwo w zakresie promocji turystyki kulturowej w mediach,
 • przeprowadzanie ocen atrakcyjności turystycznej obszarów,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zasobu kulturowego obszarów,
 • przeprowadzanie analiz uwarunkowań i możliwości rozwoju turystyki kulturowej,
 • opracowywanie koncepcji powstania, komercjalizacji i rozwoju kulturowych produktów turystycznych,
 • organizowanie spotkań, promujących zdrowy styl życia,
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej (ergonomia, dieta, suplementacja, trening zdrowotny).

 

KATEDRA BIOCHEMII I FIZJOLOGII

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • ocena funkcji mikrokrążenia w stanach fizjologii i patologii, wypracowanie standardów badań,
 • korelacja   pomiędzy   mikrokrążeniem,   a    wydolnością   organizmu    i    wybranymi wskaźnikami krążeniowo–płucnymi,
 • nowe metody diagnostyczne: laserowa przepływometria dopplerowska, przezskórny pomiar wydzielania tlenu i dwutlenku węgla, gazometria krwi żylnej,
 • nowoczesne postępowanie terapeutyczne w ginekologii i położnictwie.

Oferta laboratoryjna

Możliwość wykonania badań diagnostycznych z wykorzystaniem następującej aparatury:

 • aparat do prowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym 7500 Fast Real-Time PCR
 • System (Applied Biosystems),
 • aparat do prowadzenia reakcji PCR (termocykler) MJ Mini (BioRad),
 • system do prowadzenia poziomej elektroforezy kwasów nukleinowych: aparat Wide
 • Mini SubCell GT, SubCell Model 192 i Power Pac (BioRad),
 • system dokumentacji żeli G Box (Syngene),
 • spektrofotometr NanoDrop 2000 (Thermo Scientific),
 • czytnik mikropłytek Epoch (BioTek Instruments),
 • wirówki laboratoryjne: MiniSpin, 5415C, 5702, 5403 (Eppendorf),
 • termomiksery, pH-metr, wagi laboratoryjne, mieszadła, autoklaw, wytrząsarki.

 

KATEDRA FIZJOTERAPII KLINICZNEJ

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na czynność wentylacyjną i wydolność osób z chorobami układu krążenia
 • wpływ fizjoterapii na czynność wentylacyjną płuc i wydolność chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, wydolność oddechowa i krążeniowa kobiet ciężarnych poddanych immersji wodnej,
 • wpływ stacjonarnego usprawniania oraz fizjoterapii domowej na czynność wentylacyjną płuc i wydolność chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc z uwzględnieniem: płci, wieku, czasu trwania choroby, stopnia zaburzeń funkcji płuc, czasu usprawniania i rodzaju obciążenia wysiłkiem fizycznym,
 • obiektywna ocena wpływu stacjonarnego usprawniania na czynność wentylacyjną płuc,
 • opracowanie własnej wielokierunkowej fizjoterapii chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc z uwzględnieniem indywidualizacji wysiłku fizycznego,
 • opracowanie własnej metody fizjoterapii domowej chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,
 • ocena skuteczności plastrowania dynamicznego w fizjoterapii u chorych po zabiegach chirurgicznych,
 • ocena skuteczności plastrowania dynamicznego w fizjoterapii chorych po zabiegach kardiochirurgicznych i torakochirurgicznych.

Oferta laboratoryjna

Możliwość wykonania badań diagnostycznych z wykorzystaniem następującej aparatury:

 • aparat do krioterapii,
 • aparat do laseroterapii,
 • aparat do elektroterapii,
 • aparat do terapii ultradźwiękowej
 • aparat do impulsowego pola małej częstotliwości,
 • aparat do diatermii krótkofalowej,
 • lampa kwarcowa,
 • lampa sollux,
 • Hydroterapia,
 • PNF – Maitland,
 • NDT Babath – Mulligan,
 • Levitt - Mc Kenzie,
 • Butler – Vojta,
 • Cyriax,
 • przyrząd do nauki chodzenia,
 • uniwersalny gabinet  usprawniania leczniczego  (UGUL),drabinki przyścienne, stół  do terapii manualnej,
 • pracownia  masażu  dysponująca  10  stanowiskami  ćwiczeniowymi, w  skład  których wchodzą m.in. profesjonalne kozetki oraz krzesła do masażu; w sali znajdują się bańki chińskie,  szklane  oraz  aparat  Hivomat,  wzbogacający  zabieg  masażu  o  proces oscylacji   głębokiej;   sala   jest   dodatkowo   wyposażona   w   tablice anatomiczne, schematy oraz inne rekwizyty sprzyjające poznaniu sztuki masażu,
 • pracownia chorób wewnętrznych.

 

KATEDRA NAUK BIOLOGICZNYCH

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • analiza wybranych aspektów jakości życia osób starszych,
 • wpływ aktywności fizycznej na poziom biomarkerów związanych z przewlekłym stanem zapalnym, stresem oksydacyjnym i procesem starzenia organizmu,
 • ocena stężeń cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych i ich korelacja z aktywnością fizyczną osób w wieku podeszłym,
 • rola czynników środowiskowych i genetycznych w powstawaniu otyłości i nadwagi wśród młodzieży,
 • badanie wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane parametry fizjologiczne i wydolność organizmu,
 • analiza częstości występowania polimorfizmów antygenów układu grupowego Duffy.

 

KATEDRA PODSTAW FIZJOTERAPII

Oferta badawczo - wdrożeniowa

 • ocena kontroli nerwowo mięśniowej i procesu utrzymywania równowagi,
 • wibroakustyczna analiza jakości ruchu w obrębie stawów maziówkowych,
 • ocena tłumienia i pochłaniania drgań mechanicznych przez struktury narządu ruchu,
 • metoda Sebastiana Kneippa w lecznictwie uzdrowiskowym, profilaktyce i odnowie biologicznej,
 • ocena budowy, postawy i równowagi ciała w populacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • wpływ czynników środowiskowych na postawę ciała,
 • wpływ rozstępu mięśni brzucha na postawę i równowagę ciała u dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku w aspekcie leczenia gruźlicy,
 • geneza polskich tradycji rehabilitacji i fizjoterapii w zakresie leczenia chorób płuc,
 • geneza rozwoju rehabilitacji, fizjoterapii i balneoterapii w Polsce i na świecie,
 • udokumentowanie i upamiętnienie twórców oraz osób, które wniosły wkład w rozwój polskiej fizjoterapii i rehabilitacji - opracowanie Słownika biograficznego osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce.

Oferta laboratoryjna

Możliwość wykonania badań diagnostycznych z wykorzystaniem następującej aparatury:

 • pracownia terapii manualnej,
 • pracownia odnowy biologicznej i balneoklimatologii,
 • wanna do masażu wirowego kręgosłupa i kończyn dolnych,
 • wanna do masażu wirowego kończyn górnych,
 • wanna do masażu podwodnego i kąpieli elektryczno-wodnych,
 • sauna fińska,
 • wielofunkcyjna kapsuła SPA.