Strona główna

Projekty

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3

logo kolor

 

Tytuł projektu

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3

Numer umowy o dofinansowanie

RPOP.09.02.02-16-0020/16

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Program

RPO WO 2014-2020

Partner wiodący

Miasto Opole

Partnerzy

Samorząd Województwa Opolskiego / Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska

Realizator projektu

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu

Wartość projektu ogółem

2 875 135,25 PLN (PO – 93 183,50 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych

2 133 078,36 PLN (PO – 93 183,50 PLN)

Wartość dofinansowania EFS

2 443 864,96 PLN (PO – 79 205,97 PLN)

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa

2 4142 799,29 PLN (PO – 13 977,53 PLN)

Okres realizacji projektu

od 01.2019 r. do 02.2021 r.

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy.

Zakłada się poprawę przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy. W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Projekt skierowany jest do szkół zawodowych oraz uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych niżej wymienionych szkół z terenu Aglomeracji Opolskiej:

 • Zespół Szkół Mechanicznych;
 • Zespół Szkół Budowlanych;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych;
 • Zespół Szkół Elektrycznych;
 • Zespół Szkół Zawodowych nr. 4;
 • Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica ;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
 • Zespół Szkół w Ozimku;
 • Zespół Szkół w Dobrzeniu;
 • Zespół Szkół w Krapkowicach;
 • Zespół Szkół w Zdzieszowicach;
 • Zespół Szkół w Niemodlinie;

Zakłada się udział 959 uczniów oraz 37 nauczycieli. Na każdym etapie realizacji projektu zostanie uwzględniona równość mężczyzn i kobiet. Wsparciem zostaną objęci uczniowie szkół zawodowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Wsparciem zostaną objęci zarówno uczniowie kształcący się w technikach wymienionych wyżej zespołów szkół zawodowych, jak i w zasadniczych szkołach zawodowych wszystkich klas. Przewiduje się realizację staży/praktyk dla uczniów klas 2 i 3 technikum i 2 i 3 zasadniczych szkół zawodowych – będą to odpowiednie grupy uczniów posiadające już wiedzę teoretyczną i praktyczną w swoim zawodzie, którą będą mogli rozwijać podczas staży/praktyk.

Każdy uczeń będzie mógł skorzystać z pomocy doradcy, wykonać test kompetencji zawodowych, uzyskać informacje o rynku pracy, niezbędnych dokumentach aplikacyjnych, możliwościach rozwoju zawodowego. Dodatkowo Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji planuje warsztaty zawodowe ePortfolio, co również przyczyni się do podniesienia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Kompetencje w zakresie umiejętności poszukiwania pracy, aplikowania oraz tworzenia własnej ścieżki kariery są niezbędne na współczesnym i bardzo wymagającym rynku pracy.

 

Zadania Politechniki Opolskiej:

W ramach prowadzonej już wcześniej współpracy ze szkołami miasta Opola, Politechnika Opolska przeprowadzi autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, w 6 wybranych klasach patronackich dla łącznie 138 uczniów. Wykłady oraz zajęcia laboratoryjne (połączone z warsztatami aktywizującymi uczniów, pokazami) prowadzone będą przez wykładowców PO. Tematyka wykładów będzie wypracowana z opiekunami klas zawodowych na podstawie indywidualnych ustaleń. Każdy wykład potrwa min. 2 godziny, natomiast ćwiczenia – 4 godziny dydaktyczne.

Zadania projektu przewidują przeprowadzenie 8 wykładów dla każdej klasy patronackiej (zajęcia w szkołach), 4 wykłady dla każdej klasy (zajęcia na uczelni) oraz 4 zajęcia laboratoryjne dla każdej klasy (zajęcia na uczelni) wraz z materiałami dydaktycznymi (narzędziami dydaktycznymi).

KZdRP 3

Odkrywcy Sekretów Nauki AO

OSN

 

Tytuł projektu Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.01.02-16-005/15
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Miasto Opole, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 4 970 882,93 (Politechnika Opolska – 311 182,95 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 970 882,93 (Politechnika Opolska – 311 182,95 PLN)
Wartość dofinansowania 4 677 482,93 (Politechnika Opolska – 311 182,95 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń - nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

 

W ramach projektu Politechnika Opolska realizuje dwa główne zadania:

1. Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 • Technologie informacyjnych w edukacji z programowaniem (studia 3 semestralne) dla 8 nauczycieli ze szkół Miasta Opola i 15 nauczycieli ze szkół Aglomeracji Opolskiej;
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli (studia 2 semestralne) dla 16 nauczycieli ze szkół Miasta Opola.

2. Zajęcia na uczelni wyższej pn. „Przyszły inżynier na Politechnice”. Zadanie adresowane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i prowadzone jest przez wykładowców Politechniki Opolskiej w formie ciekawych pokazów i doświadczeń z wykorzystaniem pracowni Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki celem zwiększenia kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i informatycznych. Podczas kursu pojawiają się również zajęcia, prowadzone przez pracowników Akademickiego Biura Karier PO, które mają rozwijać kluczowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, pracy w zespole, inicjatywności czy kreatywności.

W ramach jednego przyjazdu zaplanowano wykład wprowadzający (wprowadzenie w tematykę wykładów, omówienie planu wizyty na uczelni), 4 godziny zajęć dla czterech max. 16-osobowych grup uczniów z przerwą na posiłek oraz wykład zamykający (sprawozdanie i ewaluacja uczestników). Przyjazdy na Politechnikę Opolską odbywają się średnio raz w miesiącu, począwszy od marca 2017 r. Łącznie przewidziano przyjazd grupy 800 licealistów, w tym 480 uczniów z terenu Aglomeracji Opolskiej i 320 uczniów z Miasta Opola w ciągu dwóch lat akademickich 2016/2017 i 2017/2018.

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli „Technologie informacyjnych w edukacji z programowaniem”, „Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli” oraz zajęcia z cyklu „Przyszły inżynier na Politechnice Opolskiej” odbywają się w odbywają się w związku z realizacją projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III

OSN

 

Tytuł projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.01-16-008/15
Data podpisania umowy o dofinansowanie 29 sierpnia 2016 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Miasto Opole
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 4 956 185,09 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 956 185,09 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość dofinansowania 4 688 185,09 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

W ramach projektu Politechnika Opolska realizuje ofertę studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje w zakresie: Technologii informacyjnych w edukacji z programowaniem (studia 3 semestralne), Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami sensomotoryki (studia 3 semestralne) i Neurorehabilitacji w edukacji i terapii z terapią sensoryczną (studia 2 semestralne), dla 15 nauczycieli ze szkół Miasta Opola i 6 nauczycieli ze szkół Aglomeracji Opolskiej.

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II

OSN

 

Tytuł projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.01-16-007/15
Data podpisania umowy o dofinansowanie 29 sierpnia 2016 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Miasto Opole
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 4 950 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 950 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość dofinansowania 4 682 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

W ramach projektu Politechnika Opolska realizuje ofertę studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje w zakresie: Technologii informacyjnych w edukacji z programowaniem (studia 3 semestralne), Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami sensomotoryki (studia 3 semestralne) i Neurorehabilitacji w edukacji i terapii z terapią sensoryczną (studia 2 semestralne), dla 15 nauczycieli ze szkół Miasta Opola i 6 nauczycieli ze szkół Aglomeracji Opolskiej.

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I

OSN

 

Tytuł projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.02.01-16-006/15
Data podpisania umowy o dofinansowanie 29 sierpnia 2016 r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Miasto Opole
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 4 950 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 950 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Wartość dofinansowania 4 682 382,32 (Politechnika Opolska – 134 134,30 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

W ramach projektu Politechnika Opolska realizuje ofertę studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje i kompetencje w zakresie: Technologii informacyjnych w edukacji z programowaniem (studia 3 semestralne), Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami sensomotoryki (studia 3 semestralne) i Neurorehabilitacji w edukacji i terapii z terapią sensoryczną (studia 2 semestralne), dla 15 nauczycieli ze szkół Miasta Opola i 6 nauczycieli ze szkół Aglomeracji Opolskiej.

Podkategorie