Strona główna

OSN

 

Tytuł projektu Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej
Numer umowy o dofinansowanie RPOP.09.01.02-16-005/15
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Program RPO WO 2014-2020
Partner wiodący Samorząd Województwa Opolskiego/ Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Partnerzy Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Miasto Opole, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Realizator projektu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Wartość projektu ogółem 4 970 882,93 (Politechnika Opolska – 311 182,95 PLN)
Wartość wydatków kwalifikowalnych 4 970 882,93 (Politechnika Opolska – 311 182,95 PLN)
Wartość dofinansowania 4 677 482,93 (Politechnika Opolska – 311 182,95 PLN)
Okres realizacji projektu od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.

 

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń - nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej.

 

W ramach projektu Politechnika Opolska realizuje dwa główne zadania:

1. Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

  • Technologie informacyjnych w edukacji z programowaniem (studia 3 semestralne) dla 8 nauczycieli ze szkół Miasta Opola i 15 nauczycieli ze szkół Aglomeracji Opolskiej;
  • Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli (studia 2 semestralne) dla 16 nauczycieli ze szkół Miasta Opola.

2. Zajęcia na uczelni wyższej pn. „Przyszły inżynier na Politechnice”. Zadanie adresowane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i prowadzone jest przez wykładowców Politechniki Opolskiej w formie ciekawych pokazów i doświadczeń z wykorzystaniem pracowni Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki celem zwiększenia kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i informatycznych. Podczas kursu pojawiają się również zajęcia, prowadzone przez pracowników Akademickiego Biura Karier PO, które mają rozwijać kluczowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, pracy w zespole, inicjatywności czy kreatywności.

W ramach jednego przyjazdu zaplanowano wykład wprowadzający (wprowadzenie w tematykę wykładów, omówienie planu wizyty na uczelni), 4 godziny zajęć dla czterech max. 16-osobowych grup uczniów z przerwą na posiłek oraz wykład zamykający (sprawozdanie i ewaluacja uczestników). Przyjazdy na Politechnikę Opolską odbywają się średnio raz w miesiącu, począwszy od marca 2017 r. Łącznie przewidziano przyjazd grupy 800 licealistów, w tym 480 uczniów z terenu Aglomeracji Opolskiej i 320 uczniów z Miasta Opola w ciągu dwóch lat akademickich 2016/2017 i 2017/2018.

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli „Technologie informacyjnych w edukacji z programowaniem”, „Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli” oraz zajęcia z cyklu „Przyszły inżynier na Politechnice Opolskiej” odbywają się w odbywają się w związku z realizacją projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.