Strona główna

logo kolor

 

Tytuł projektu

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3

Numer umowy o dofinansowanie

RPOP.09.02.02-16-0020/16

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Program

RPO WO 2014-2020

Partner wiodący

Miasto Opole

Partnerzy

Samorząd Województwa Opolskiego / Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska

Realizator projektu

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu

Wartość projektu ogółem

2 875 135,25 PLN (PO – 93 183,50 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych

2 133 078,36 PLN (PO – 93 183,50 PLN)

Wartość dofinansowania EFS

2 443 864,96 PLN (PO – 79 205,97 PLN)

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa

2 4142 799,29 PLN (PO – 13 977,53 PLN)

Okres realizacji projektu

od 01.2019 r. do 02.2021 r.

 

CEL REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz większe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Zakłada również wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „zmiennym” rynku pracy.

Zakłada się poprawę przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy. W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.

Projekt skierowany jest do szkół zawodowych oraz uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych niżej wymienionych szkół z terenu Aglomeracji Opolskiej:

 • Zespół Szkół Mechanicznych;
 • Zespół Szkół Budowlanych;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych;
 • Zespół Szkół Elektrycznych;
 • Zespół Szkół Zawodowych nr. 4;
 • Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica ;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących;
 • Zespół Szkół w Ozimku;
 • Zespół Szkół w Dobrzeniu;
 • Zespół Szkół w Krapkowicach;
 • Zespół Szkół w Zdzieszowicach;
 • Zespół Szkół w Niemodlinie;

Zakłada się udział 959 uczniów oraz 37 nauczycieli. Na każdym etapie realizacji projektu zostanie uwzględniona równość mężczyzn i kobiet. Wsparciem zostaną objęci uczniowie szkół zawodowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Wsparciem zostaną objęci zarówno uczniowie kształcący się w technikach wymienionych wyżej zespołów szkół zawodowych, jak i w zasadniczych szkołach zawodowych wszystkich klas. Przewiduje się realizację staży/praktyk dla uczniów klas 2 i 3 technikum i 2 i 3 zasadniczych szkół zawodowych – będą to odpowiednie grupy uczniów posiadające już wiedzę teoretyczną i praktyczną w swoim zawodzie, którą będą mogli rozwijać podczas staży/praktyk.

Każdy uczeń będzie mógł skorzystać z pomocy doradcy, wykonać test kompetencji zawodowych, uzyskać informacje o rynku pracy, niezbędnych dokumentach aplikacyjnych, możliwościach rozwoju zawodowego. Dodatkowo Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji planuje warsztaty zawodowe ePortfolio, co również przyczyni się do podniesienia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Kompetencje w zakresie umiejętności poszukiwania pracy, aplikowania oraz tworzenia własnej ścieżki kariery są niezbędne na współczesnym i bardzo wymagającym rynku pracy.

 

Zadania Politechniki Opolskiej:

W ramach prowadzonej już wcześniej współpracy ze szkołami miasta Opola, Politechnika Opolska przeprowadzi autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, w 6 wybranych klasach patronackich dla łącznie 138 uczniów. Wykłady oraz zajęcia laboratoryjne (połączone z warsztatami aktywizującymi uczniów, pokazami) prowadzone będą przez wykładowców PO. Tematyka wykładów będzie wypracowana z opiekunami klas zawodowych na podstawie indywidualnych ustaleń. Każdy wykład potrwa min. 2 godziny, natomiast ćwiczenia – 4 godziny dydaktyczne.

Zadania projektu przewidują przeprowadzenie 8 wykładów dla każdej klasy patronackiej (zajęcia w szkołach), 4 wykłady dla każdej klasy (zajęcia na uczelni) oraz 4 zajęcia laboratoryjne dla każdej klasy (zajęcia na uczelni) wraz z materiałami dydaktycznymi (narzędziami dydaktycznymi).

KZdRP 3