Strona główna

1. Katedra Budownictwa i Architektury   http://architektura.po.opole.pl/

Zespół prowadzi badania dotyczące:

 • analizy przestrzenno - konstrukcyjnej obiektów budowlanych,
 • analizy funkcjonalno-przestrzennej obiektów użyteczności publicznej,
 • analizy konstrukcji uszkodzonych i zagrożonych,
 • analizy konstrukcji drewnianych pod kątem ochrony przed korozją, ze szczególnym
 • uwzględnieniem budownictwa wiejskiego,
 • analizy funkcjonalno-przestrzennej specjalistycznej w zakresie obiektów teatralnych,
 • analizy w skali architektonicznej i urbanistycznej w relacji obiekt-krajobraz (teren miejskie i wiejskie – ze szczególnym uwzględnieniem Opolszczyzny),
 • analizy w skali architektonicznej i urbanistycznej w pełnym zakresie problematyki przestrzennej dot. rejonu pogranicza polsko-czeskiego, w kooperacji ze specjalistami VSB Ostrava. 

 

Osoby realizujące w/w zadania to:

 • dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. PO, kierownik zespołu
 • dr hab. Edward Syty, prof. PO
 • dr inż. arch. Monika Adamska
 • dr inż. arch. Mirosław Bogdan
 •  dr inż. Anna Dębowska
 • dr inż. Dariusz Fabianowski
 • dr inż. arch. Piotr Opałka
 • dr inż. arch. Barbara Pierścionek
 • dr inż. arch. Marcin Spyra
 • dr inż. arch. Bogusław Szuba
 • dr inż. arch. Magdalena Wańkowicz
 • mgr inż. arch. Bożena Banek
 • mgr inż. arch. Mariusz Tenczyński
 • mgr inż. Mirosław Łotarewicz
 • mgr inż. arch. Anna Szczegielniak

 

2. Katedra Dróg i Mostów     http://wb.po.opole.pl/?l=pl&acc=katedra_dim

Zespół prowadzi badania dotyczące:

 • analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji mostowych,
 • badań i analizy związanych z ochroną środowiska przed hałasem,
 • badań modelowych konstrukcji mostów,
 • badań pod próbnym obciążeniem oraz badań eksploatacyjnych obiektów mostowych,
 • zmęczenia materiału w konstrukcjach mostowych,
 • ekspertyz technicznych i naukowych dróg i mostów,
 • projektów nowych konstrukcji mostów oraz projektów remontów obiektów istniejących,
 • wdrażania nowych technologii do budownictwa mostowego,
 • zagadnień inżynierii miejskiej,
 • zagadnień modernizacji dróg i obiektów komunikacyjnych,
 • analizy statycznej i dynamicznej modeli konstrukcji dróg,
 • badań modelowych konstrukcji oporowych, stosowanych w budownictwie drogowym,
 • zagadnień geotechniki w budownictwie drogowym i mostowym.

 

Osoby realizujące w/w zadania to:

 

3. Katedra Fizyki Materiałów       http://www.kfm.po.opole.pl

Katedra posiada dwa zespoły badawcze:

a) Zespół Mechaniki Materiałów, kierownik – dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO

 • prof. dr hab. inż. Jan Bujnak
 • dr inż. Kamil Pawlik
 • mgr inż. Karolina Gozarska
 • mgr inż. Mariusz Czabak

Zespół prowadzi badania dotyczące:

 • termomechaniki ośrodków wieloskładnikowych i wielofazowych,
 • trwałości materiałów o strukturze porowatej,
 • uszkodzeń struktury materiałów porowatych,
 • modeli reologicznych drewna i materiałów drewnopodobnych,
 • mechaniki konstrukcji zespolonych drewniano-betonowych.

 

b) Zespół Fizyka Budowli, kierownik – dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska

 • prof. dr hab. inż. Jan Kubik
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał
 • dr inż. Andrzej Marynowicz
 • dr inż. Andrzej Kucharczyk

Zespół prowadzi badania dotyczące:

 • przepływów ciepła i masy w porowatych materiałach budowlanych,
 • właściwości cieplno-wilgotnościowych porowatych materiałów budowlanych,
 • modeli reologicznych drewna i materiałów drewnopodobnych,
 • mechaniki konstrukcji zespolonych drewniano-betonowych.

 

4. Katedra Geotechniki i Geodezji

Katedra posiada zespół badawczy, który jest międzynarodową grupą badawczą do rozwiązywania problemów naukowo-badawczych będących w zainteresowaniu Katedry Geotechniki i Geodezji Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej i Katedrą Geotechniki i Geodezji Wydziału Budownictwa Politechniki w Brnie. Grupa badawcza została powołana na podstawie Umowy o powołaniu międzynarodowej grupy badawczej w dniu 01.10.2011r. podpisanej pomiędzy Politechniką Opolską, a Politechniką w Brnie. Liderami grupy są: dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. PO, dr inż. Damian Bęben doc. Ing. Miča Lumír, Ph.D.

Osoby realizujące w/w zadania to:

 • dr inż. Paweł Fedczuk
 • dr inż. Elżbieta Kokocińska-Pakiet
 • dr inż. Janusz Ukleja
 • dr Józef Duda
 • mgr inż. Krzysztof Drożdżol  
 • assoc. Profesor doc. Ing. Horák Vladislav, CSc.      
 • doc. Ing. Masopust Jan, CSc.
 • doc. Ing. Paseka Antonín, CSc.         
 • doc. Ing. Weiglová Kamila, CSc.      
 • assistant profesor Ing. Boštík Jiří, Ph.D.      
 • ing. Brdečková Helena         
 • RND r. Čermáková Ludmila 
 • mgr. Erbenová Alexandra, Ph.D.     
 • ing. Glisníková Věra, CSc.    
 • mgr. Halavínová Michaela, Ph.D.              
 • ing. Janků Hynek, Ph.D.                   
 • mgr. Krmíček Lukáš, Ph.D.                         
 • ing. Račanský Václav, Ph.D. 
 • ing. Veselý Václav, Ph.D.                       

Zespół prowadzi badania dotyczące:

rozwiązywanie problemów naukowo-badawczych, a w szczególności:

 • improvement, reinforcement of soils
 • analysis of steel corrugated plater culvert
 • slope stability
 • optymization in measurements
 • występowanie o granty międzynarodowe,
 • realizowanie prac ekspertyzowych.

 

5. Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych         www.kimb.po.opole.pl

Katedra posiada jeden zespół badawczy, którego opiekunem jest prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk.

Zespół prowadzi badania dotyczące:

 • reologii zaczynów, zapraw i mieszanek betonowych (wpływ domieszek chemicznych i dodatków mineralnych),
 • projektowania mieszanek betonowych, badania czynników kształtujących właściwości mieszanek betonowych i stwardniałego betonu (betony wysokowartościowe, betony samozagęszczalne, betony do robót podwodnych),
 • badania skuteczności działania superplastyfikatorów nowej generacji w zaczynach cementowych i mieszanek betonowych,
 • badania fizykochemiczne spoiw, kruszyw, betonów i materiałów budowlanych (dyfrakcja rentgenowska, ciepło hydratacji, DTA, porowatość, SEM).

Osoby realizujące w/w zadania to:

 • dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. PO
 • dr Elżbieta Janowska-Renkas
 • dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska
 • dr inż. Arkadiusz Mordak
 • mgr inż. Alina Kaleta
 • mgr inż. Jolanta Kowalska
 •  mgr inż. Krystian Jurowski

 

6. Katedra Inżynierii Systemów i Procesów Budowlanych       http://www.kisipb.po.opole.pl

Katedra posiada jeden zespół badawczy, którego opiekunem jest dr hab. inż. Adam Rak, prof. PO.

Zespół prowadzi badania dotyczące:

 • modelowania struktur organizacyjnych i procesów technologicznych w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych. Budowa modeli matematycznych optymalizujących procedury nadzoru i kontroli procesów budowlanych,
 • metod zarządzania procesami inwestycyjnymi i budowlanymi,
 • środowiskowych uwarunkowań przygotowania i realizacji inwestycji. Metodologia sporządzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych (obiektów budowlanych) na etapie projektowania, budowy i eksploatacji,
 • budownictwa ekologicznego: optymalizacja zużycia energii i korzystania ze środowiska (konstrukcje energooszczędne i ekologiczne),
 • zagadnień związanych z programowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.

Osoby realizujące w/w zadania to:

 • dr hab. inż. Adam Rak, prof. PO, kierownik zespołu
 • dr inż. Elżbieta Miśniakiewicz
 • dr Volodymyr Boychuk
 • mgr inż. Andrzej Słodziński
 • mgr inż. Daniel Przywara

 

7. Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

Katedra posiada jeden zespół badawczy, który prowadzi badania dotyczące:

 • badań teoretyczno – doświadczalnych słupów zespolonych stalowo – betonowych o przekrojach okrągłych i kwadratowych.

Temat realizują:

 • dr hab. inż. Edward Małek, prof. PO – kierownik tematu,
 • mgr inż. Mariusz Kupina,
 • mgr inż. Marek Jurkiewicz,
 • dr inż. Bronisław Jędraszak.

 

 • analizy stateczności belek i słupów stalowych o stałych i zmiennych przekrojach poprzecznych na długościach.

Temat realizują:

 • dr hab. inż. Jan Żmuda, prof. PO – kierownik tematu,
 • mgr inż. Joanna Skowrońska,
 • mgr inż. Krzysztof Irek,
 • mgr inż. Krzysztof Glombica,
 • mgr inż. Juliusz Kuś.

 

 • analizy przyczyn awarii konstrukcji budowlanych.

Temat realizują:

 • dr hab. inż. Jan Żmuda, prof. PO – kierownik tematu,
 • dr inż. Wiesław Baran,
 • dr inż. Józef M. Gigiel,
 • dr inż. Jan Centkowski,
 • dr inż. Anna Rawska - Skotniczny.

 

8. Katedra Mechaniki Budowli               http://www.kmb.po.opole.pl

Katedra posiada dwa zespoły badawcze:

Zespół pod kierownictwem – prof. dr hab. inż. Zbigniewa Zemabtego

 • dr inż. Seweryn Kokot
 • dr inż. Barbara Kaleta
 • dr inż. Lilianna Sadecka
 • mgr inż. Piotr Bobra
 • mgr inż. Juliusz Kuś

Zespół prowadzi badania dotyczące:

 • wpływów sejsmicznych i wstrząsów górniczych na budowle, rotacyjną składową wymuszenia sejsmicznego,
 • dynamicznej diagnostyki i analizy modalnej w budownictwie,
 • analizy odporności budowli na zagrożenie wewnętrzne wybuchem,
 • drgań losowych konstrukcji.

 

Zespół pod kierownictwem – dr hab. inż. Piotra Górskiego, prof. PO

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski
 • dr inż. Henryk Nowak

Zespół prowadzi badania dotyczące:

 • działań wiatru na konstrukcje budowlane,
 • zastosowań technik GPS do monitorowania konstrukcji budowlanych.