Strona główna

1. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej

W Instytucie działają 3 katedry:

1.1. Katedra Maszyn Elektrycznych

 • prof. Marian Łukaniszyn – kierownik
 • dr inż. Barbara Grochowicz
 • dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO – z-ca Dyrektora
 • dr inż. Joanna Kolańska-Płuska
 • dr inż. Janusz Kołodziej
 • dr inż. Marcin Kowol
 • dr inż. Jadwiga Krych
 • dr inż. Stefan Michalski
 • dr inż. Adrian Młot (urlop)
 • dr inż. Andrzej Przytulski

Działalność naukowo-badawcza:

 • Teoria, budowa i projektowanie oraz badania i eksploatacja maszyn elektrycznych, elektromaszynowych elementów automatyki, transformatorów
 • Projektowanie silników wysokoobrotowych
 • Symulacja komputerowa przebiegów elektromagnetycznych i elektromechanicznych w silnikach indukcyjnych
 • Oprogramowanie użytkowe dla potrzeb optymalnego projektowania maszyn elektrycznych.
 • Teoria i obliczanie silników tarczowych oraz wolnoobrotowych silników reluktancyjnych do napędów małych pojazdów
 • Metody obliczeń transformatorów, strumienie rozproszenia, straty i siły zwarciowe w transformatorach energetycznych.
 • Metody komputerowe obliczeń pola elektromagnetycznego stosowane w inżynierii maszyn i urządzeń elektrycznych:
 1. elektrodynamika układów trójwymiarowych z uwzględnieniem anizotropii i nieliniowości magnetycznej,
 2. metody obliczeń dwuwymiarowych w stanach ustalonych i nieustalonych do wyznaczania parametrów całkowych pola elektromagnetycznego w rozwiązaniach obwodowo-polowych.

Działalność dydaktyczna

 • Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z teorii maszyn elektrycznych, przetworników elektromechanicznych i elektromaszynowych elementów automatyki.
 • Wykłady z budowy i projektowania maszyn elektrycznych.
 • Wykłady ćwiczenia komputerowe z elektrodynamiki technicznej, projektowania wspomaganego komputerowo CAD oraz podstaw informatyki (Matlab).

Program zajęć laboratoryjnych

W zakładzie znajdują się laboratorium Maszyn Elektrycznych, w którym realizowane są ćwiczenia w zakresie:

 • pomiarów charakterystyk przetworników elektromechanicznych,
 • projektowania układów elektromechanicznych,
 • sterowania procesowego i monitoringu układów automatyki.

 

1.2. Katedra Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej

 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski – kierownik
 • dr inż. Ryszard Beniak
 • dr inż. Marcin Kamiński
 • dr inż. Józef Moch
 • prof. Piotr Wach (urlop)
 • dr inż. Krzysztof Wróbel

Działalność naukowo-badawcza:

 • Teoria, projektowanie i budowa energoelektronicznych układów napędowych
 • Zastosowanie obwodowych i polowych modeli matematycznych do projektowania energoelektronicznych układów napędowych z silnikami indukcyjnymi, przełączalnymi silnikami reluktancyjnymi SRM oraz przełączalnymi silnikami z magnesami trwałymi BLDC
 • Projektowanie i optymalizacja konstrukcji przełączalnych silników reluktancyjnych
 • Kompleksowa optymalizacja napędów z silnikami przełączalnymi
 • Projektowanie i realizacja układów sterowania na bazie mikroprocesorów i programowalnych układów logicznych.
 • Pomiary i analiza jakości energii elektrycznej w sieci energetycznej

Działalność dydaktyczna

 • Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z teorii energoelektroniki, obejmujące kurs podstawowy dla wszystkich kierunków i specjalności Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
 • Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z teorii napędu elektrycznego, obejmujące klasyczne i energoelektroniczne układy napędowe.

Program zajęć laboratoryjnych

W zakładzie znajdują się 5 laboratoriów, w których realizowane są ćwiczenia w zakresie:

 • pomiarów charakterystyk elementów energoelektronicznych,
 • badania układów energoelektronicznych,
 • badania charakterystyk klasycznych i energoelektronicznych układów napędowych,
 • projektowania układów stycznikowych,
 • programowania sterowników programowalnych,
 • komputerowego sterowania napędów manipulatorów.

 

1.3. Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki

 • dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska prof. PO – kierownik     
 • prof. dr hab. inż. Bernard Baron
 • dr inż. Arkadiusz Gardecki
 • dr inż. Krzysztof Górecki
 • dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz prof. PO
 • dr inż. Grzegorz Korbaś

Działalność naukowo-badawcza:

 • Modelowanie i identyfikacja układów elektromechanicznych,
 • Zastosowanie metod obiektowych do modelowania układów elektromechanicznych i estymacji ich parametrów.
 • Badanie algorytmów sterowania manipulatorów i robotów mobilnych.
 • Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych w nauce i technice.

Działalność dydaktyczna:

 • Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z informatyki obejmujące programowanie w języku C/C++, Java, Python, i innych. Zajęcia prowadzone są dla wszystkich kierunków i specjalności Wydziału Elektrotechniki i Automatyki i Informatyki.
 • Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z podstaw robotyki, i sterowania robotów i systemów wizyjnych.

Laboratoria

W katedrze znajdują się 3 laboratoria, w których realizowane są ćwiczenia w zakresie:

 • podstaw robotyki,
 • programowania robotów przemysłowych,
 • systemów wizyjnych,
 • systemów bezpieczeństwa,
 • informatyki, w tym: podstaw programowania, grafiki komputerowej.

 

2. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Diagnostyki

2.1. Katedra Elektrotechniki Przemysłowej (KEP)

Skład osobowy zespołu badawczego:

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk, opiekun zespołu
 • dr inż. Dariusz Koteras
 • dr inż. Andrzej Waindok
 • dr inż. Jan Zimon
 • dr inż. Dawid Wajnert
 • mgr inż. Piotr Graca
 • mgr inż. Wojciech Czuczwara

We wszystkich badaniach prowadzonych w KEP aktywny udział biorą doktoranci. Tematy prowadzonych badań są ściśle związane z tematyką prowadzonych na Wydziale studiów doktoranckich. W ramach prowadzonych badań mają oni dostęp do najnowszego oprogramowania, stacji roboczych, sprzętu pomiarowego oraz stanowisk pomiarowych. Dzięki szerokim kontaktom z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą mają oni także możliwość aktywnego uczestnictwa we współpracy naukowej, co owocuje publikacjami zagranicznymi i obecnością na konferencjach międzynarodowych.

Ponadto studenci i młodzi pracownicy nauki całego Wydziału mieli możliwość uczestniczenia w latach 2007, 2009, 2011 w Konferencjach SCE (International Student Conference on Electrodynamics and Mechatronics) organizowanych przez w/w Zespół. Konferencje te dawały możliwość publikowania w formie rozdziałów monografii anglojęzycznej oraz zamieszczenia ich w bazie IEEEXplore (która należy do światowej organizacji branzowej IEEE). Należy nadmienić, że prace te znajdują się na indeksie cytowań wszystkich znaczących baz, w tym Web of Knowledge. W dniach 15-18 maja 2013r. Katedra Elektrotechniki Przemysłowej organizowała konferencję IEEE International Sympodium on Electrodynamic and Mechatronic Systems. Prace nadesłane i wygłoszone zostały opublikowane w formie rozdziału w monografii anglojęzycznej Electrodynamic and Mechatronic Systems, (ISBN: 978-1-4673-5590-2) i również zamieszczone w bazie IEEEXplore. Ponadto, wersje rozszerzone prac zostaną skierowane do publikacji w czasopiśmie Solid State Phenomena, które znajduje się na tzw. ministerialnej liscie B czasopism (10 pkt.).

Prowadzone tematy badawcze w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo:

1. Obliczanie 3-wymiarowych pól magnetycznych, temperaturowych i symulacja komputerowa charakterystyk nowoczesnych transformatorów małej mocy oraz weryfikacja pomiarowa na modelach fizycznych: B. Tomczuk, D. Koteras, A. Waindok, D. Wajnert, J. Zimon.

Pierwszym ważnym obszarem badań są transformatory i dławiki budowy modułowej. Badania te obejmują tworzenie numerycznych modeli pola temperaturowego i magnetycznego oraz symulacje polowo-obwodowe z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego i autorskiego. W każdym przypadku wykonywana jest weryfikacja pomiarowa, z wykorzystaniem budowanych w tym celu prototypów urządzeń.

Prowadzone badania uwzględniają szereg zjawisk fizycznych występujących w wymienionych urządzeniach tj. prądy wirowe, histereza magnetyczna, zjawiska cieplne itp. W latach 2003-2005 oraz 2010-2013 realizowano granty własne finansowane przez MNiSW oraz NCN związane z tematyką badań transformatorów z rdzeniami amorficznymi budowy modułowej. Efektem tych prac jest 1 patent (opracowano oryginalną konstrukcję rdzenia amorficznego o budowie modułowej).

Artykuły na temat dławików i transfromatorów budowy modułowej były publikowane w czasopismach filadelfijskich: COMPEL, IEEE Trans. on Mag., Journal of Magnetic Materials, Przegląd Elektrotechniczny. Zrealizowano dwie prace doktorskie i jedną habilitacyjną oraz uzyskano w tym zakresie tytuł profesora.

 

2. Analiza polowo-obwodowa i wspomagane komputerowo projektowanie (CAD) silników liniowych oraz aktuatorów wraz z ich układami sterowania oraz weryfikacja pomiarowa: B. Tomczuk, A. Waindok, D. Wajnert.

Ważnym obszarem badań są aktuatory o ruchu liniowym. Także w tym przypadku są tworzone modele matematyczne, które poddaje się weryfikacji pomiarowej na autorskich stanowiskach pomiarowych z wykorzystaniem wykonanych w Katedrze Elektrotechniki Przemysłowej (KEP) prototypów.

Efektem analiz polowo-obwodowych i ich weryfikacji pomiarowych w zakresie wkładu do elektrotechniki jest praca doktorska i jedna habilitacyjna (w druku), a także książka „Linear synchronous motors”, której współautorem jest opiekun zespołu badawczego Prof. Bronisław Tomczuk (wyd. Taylor & Francis, USA, 2012) oraz wykonanie przez dr inż. Andrzeja Waindoka aktuatora do badań zmęczeniowych i jego wdrożenie, jako obiektu do badań naukowych na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie. Dodatkowym efektem jest także 1 patent oraz jedno zgłoszenie patentowe.

Od lat jest prowadzona współpraca z Katedrą Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej w zakresie projektowania napędów linowych do maszyn zmęczeniowych. Efektem jest wdrożenie w tej Katedrze dwóch stanowisk do badań zmęczeniowych. Ponadto wymiernym efektem są 4 promocje doktorskie i dwie prace habilitacyjne. W latach 2008-2010 w KEP był realizowany projekt badawczo-rozwojowy związany z aktuatorami o ruchu liniowym przeznaczonymi do napędu maszyn zmęczeniowych.

Artykuły dotyczące silników liniowych były publikowane w czasopismach filadelfijskich: COMPEL, IEEE Trans. on Mag., Journal of Magnetic Materials, Przegląd Elektrotechniczny.

  

3. Analiza pola i obliczanie parametrów łożysk magnetycznych oraz symulacja ich charakterystyk z uwzględnieniem układów sterowania oraz weryfikacja pomiarowa: B. Tomczuk, J. Zimon, D. Wajnert, P. Graca

Tematyka związana z łożyskami magnetycznymi, dotyczy urządzeń nowoczesnej mechatroniki, bowiem obejmuje ona siłowniki do lewitacji magnetycznej wraz z ich układami sterowania. W jego ramach tych badań nawiązano współpracę z EAAT Chemnitz (Niemcy) w zakresie badania modeli fizycznych, a także z Prof. Zdzisławem Gosiewskim z Politechniki Białostockiej w zakresie aktywnych łożysk radialnych. Artykuły na temat łożysk były publikowane w szeregu czasopism o zasięgu światowym, m.in.: Archives of Electrical Engineering, Solid State Phenomena, Przegląd Elektrotechniczny, Journal of Vibroengineering. Zrealizowano dwie prace doktorskie, a jedna jest w toku. Ponadto wygłoszono wiele referatów m. in. na konferencjach międzynarodowych (Chiny).

 

4. Modelowanie i weryfikacja pomiarowa struktur promieniujących, a w szczególności anten: B. Tomczuk, J. Zimon, W. Czuczwara

W zakresie badania fal elektromagnetycznych i anten brano udział w konferencji IEEE 19th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications MIKON-2012, Maj 21-23 2012, na której przedstawiono wyniki badań nad obliczaniem pól HF. Należy podkreślić, że publikacja ta jest indeksowana przez bazę Web of Knowledge. Ponadto nawiązano współpracę z University of Miguel Hernández of Elche w Alicante (Hiszpania). W ramach współpracy wykonywana jest praca dyplomowa dotycząca konstrukcji anteny szerokopasmowej do odbioru sygnału DAB i DVB-T. Od kilku lat, zespół badawczy ściśle współpracuje z Opolską Delegaturą Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) poprzez wspólne badania (doktorant – mgr inż. Wojciech Czuczwara). UKE umożliwia również szkolenie studentów w ramach zajęć z przedmiotu "Anteny i Propagacja Fal" i wykonywanie praktyk oraz stażów studenckich.

 

2.2. Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych

Zespół badawczy uczelniano – przemysłowy:

 • dr. hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, kierownik zespołu
 • dr hab. inż. Zbigniew Plutecki
 • dr inż. Józef Dwojak
 • dr inż. Marek Kacperak
 • dr inż. Wojciech Kandora
 • mgr inż. Marek Klimowski
 • mgr inż. Piotr Paduch

Tematy badawcze z dziedziny eksploatacji i diagnostyki maszyn elektrycznych:

 • Diagnostyka on-line stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych
 • Diagnostyka off-line stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych
 • Komfort cieplny maszyn elektrycznych
 • Diagnostyka eksploatacyjna maszyn w energetyce
 • Diagnostyka eksploatacyjna maszyn w przemyśle cementowym

 

3. Instytut Automatyki i Informatyki

3.1.Katedra Automatyki i Systemów Informatycznych (K1)

Kierownik - dr hab. inż. J. Sadecki, prof. PO

1. Równoległe implementacje algorytmów obliczeniowych, w tym algorytmów optymalizacji, w środowisku klastrów obliczeniowych, procesorów wielordzeniowych oraz kart graficznych GPGPU oraz ich wykorzystanie do efektywnego rozwiązywania problemów z zakresu automatyki i robotyki oraz modelowania.

Zespół:         

 • dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO - Kierownik tematu                      
 • dr inż. Michał Podpora
 • mgr inż. Marcin Majer
 • doktoranci (mgr inż.): A .Pala, T. Przybyła, M. Krawczuk, K. Brejnak

Celem prowadzonych badań jest dążenie do wypracowania podstaw matematycznych oraz konstrukcji algorytmicznych równoległych implementacji algorytmów obliczeniowych optymalizacji dedykowanych dla środowisk maszyn równoległy o różnych architekturach wewnętrznych. Rozważa się następujące architektury systemów równoległych: klastry obliczeniowych o jednorodnej architekturze wewnętrznej, hybrydowe systemy klastrowe, procesory wielordzeniowe oraz karty graficzne ogólnego przeznaczenia (GPGPU). Prowadzone badania dotyczą różnego typu algorytmów stosowanych w szeroko pojętej automatyce i robotyce oraz w zagadnieniach modelowania procesów dynamicznych jak też algorytmów optymalizacji statycznej i dynamicznej.

 

2. Podstawy matematyczne systemów sztucznej inteligencji

Zespół:                        

 • dr hab. inż. Anna Walaszek-Babiszewska, prof. PO - Kierownik tematu
 • doktorant: mgr inż. Anna Bryniarska

Dotychczasowe badania skupiały się głównie na wypracowaniu podstaw matematycznych modelowania rozmytego w środowisku stochastycznym, a także zastosowań oraz implementacji systemów opartych o ten rodzaj matematyki. Dalsze badania będą dotyczyły modelowania lingwistycznego systemów złożonych, przy czym zostaną uwzględnione miary probabilistyczne np. prawdopodobieństwo predykcji rozmytej w systemie.

 

3. Grupa tematów obejmujące następującą zagadnienia z zakresu szeroko pojętej automatyki  i teorii sterowania:

 • analiza dyskretnych systemów frakcyjnych opisanych równaniami różnicowymi niecałkowitego rzędu,
 • weryfikacja i walidacja systemów rekonfigurowalnych w oparciu o polityki,
 • modelowanie oraz badania wydajności scentralizowanych i rozproszonych systemów informatycznych w zastosowaniach przemysłowych.

Zespół:                      

 • dr inż. Rafał Stanisławski - Kierownik tematu
 • dr inż. Gerard Bursy
 • dr inż. Karol Grandek
 • dr inż. Mariusz Pelc

Prowadzone badania koncentrują się na analizie i modelowaniu liniowych, dyskretnych układów dynamicznych opisanych równaniami różniczkowymi niecałkowitego rzędu. Na tej płaszczyźnie wyróżnić można dwa główne nurty tematyczne, z których pierwszy obejmuje modelowanie i praktyczną implementację w/w układów, a drugi koncentruje się na ich analizie. Praca badawcza będzie się opierać na sprzęcie, który jest na wyposażeniu Instytutu, a mianowicie sterownikach PLC i systemach wizualizacji. Praca związana jest również z przemysłowymi sieciami komputerowym.

 

3.2. Katedra Informatyki (K2)

Kierownik - dr hab. inż. Wł. Stanisławski, prof. PO

1. Analiza oraz synteza algorytmów i programów komputerowych systemów webowych

Zespół:                                                

 • dr inż. Krzysztof Zatwarnicki - Kierownik tematu
 • dr inż. Anna Zatwarnicka
 • dr inż. Waldemar Pokuta

W ramach tematu badawczego opracowywane są metody oraz algorytmy umożliwiające sterowanie systemami webowymi, w taki sposób aby uwzględniały czas jako podstawowe kryterium w procesie podejmowania decyzji. Opracowywane są metody umożliwiające minimalizację czasu odpowiedzi na żądania HTTP oraz metody umożliwiające zapewnianie czasu odpowiedzi dla stron HTML.

 

2. Analiza oraz synteza algorytmów i programów komputerowych modelowania systemów złożonych

Zespół:                                                

 • dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. PO - Kierownik tematu
 • dr inż. Marek Rydel,
 • mgr inż. Damian Raczyński (doktorant)

Opracowanie metod modelowania matematycznego obiektów sterowania o znacznej złożoności. Modele charakteryzują się budową hierarchiczną i posiadają złożoną strukturę. Do analizy właściwości dynamicznych stosowane są metody analizy systemowej, dekompozycji i agregacji systemów o strukturze hierarchicznej. Prowadzone są badania zorientowane na problematykę automatyzacji procesu redukcji modeli z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych i obliczeń równoległych.

 

3. Analiza oraz synteza algorytmów i programów komputerowych dla zagadnień sztucznej inteligencji i inżynierii wiedzy.

Zespół:                                

 • dr inż. Ewelina Piotrowska - Kierownik tematu
 • prof. dr hab. inż. Volodymyr Ovsyak
 • dr inż. Daria Wotzka
 • mgr inż. Marcin Zmarzły (doktorant)

Przedmiotem prowadzonych prac jest opracowanie efektywnych algorytmów i programów komputerowych do analizy danych wielowymiarowych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji oraz inżynierii wiedzy w celu diagnostyki.

 

3.3. Katedra Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych (K3)

Kierownik - dr hab. inż. W. Hunek, prof. PO

1. Analiza i synteza wielowymiarowych układów dynamicznych, w tym układów ułamkowego rzędu oraz układów o parametrach rozłożonych typu hiperbolicznego, dla potrzeb projektowania odpornych struktur sterowania predykcyjnego i adaptacyjnego.

Zespół:                                                

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec - Kierownik tematu
 • dr hab. inż. Wojciech Hunek,prof. PO
 • dr inż. Krzysztof Bartecki
 • dr inż. Grzegorz Bialic
 • dr inż. Janusz Wrzuszczak

Prowadzone w ramach tematu badania dotyczą analizy i syntezy wielowymiarowych obiektów dynamicznych, w tym obiektów ułamkowego rzędu oraz obiektów o parametrach rozłożonych typu hiperbolicznego, w kontekście projektowania odpornych układów sterowania predykcyjnego i adaptacyjnego. Otrzymane w dedykowanych środowiskach programistycznych rezultaty szeroko zakrojonych badań teoretyczno-symulacyjnych są weryfikowane w praktyce, głównie na rzeczywistych obiektach stanowiących bazę laboratoryjną Katedry Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych.

 

2. Badanie niestandardowych metod i algorytmów w problematyce sterowania hybrydowego układami dynamicznymi, w problematyce pomiaru impedancji oraz dla potrzeb rozwoju interfejsów mózg-komputer.

Zespół:                                                

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek - Kierownik tematu
 • prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma
 • dr inż. Jacek Korniak
 • dr inż. Szczepan Paszkiel

Prowadzone w ramach tematu badania dotyczą problematyki analizy i syntezy niestandardowych metod i algorytmów dla potrzeb inteligentnego sterowania hybrydowego układami elektromechanicznymi, realizacji zadań projektowania układów diagnostyki przemysłowej, a także zadań pomiaru impedancji obiektów fizycznych. Integralną część działalności badawczej stanowią zadania tematycznie powiązane z zagadnieniami rozwoju interfejsów typu mózg-komputer w kontekście rozwiązywania problemów spotykanych we współczesnej automatyce i robotyce.

 

3.4. Katedra Elektroniki i Teleinformatyki (K4)

Kierownik - dr hab. inż. W. Tarczyński, prof. PO

1. Realizacja procedur sterowania odpornego na uszkodzenia w oparciu o modele ułamkowych rzędów z zapewnieniem przyjętego poziomu niezawodności systemu

Kierownik tematu:         dr inż. Ryszard Kopka

Prac naukowe związane są z opracowaniem algorytmów sterowania obiektem w sposób zapewniający poprawne jego działanie w przypadku pojawienia się uszkodzeń, z ograniczeniami wynikającymi z zapewnienia przyjętego poziomu niezawodności. Wykorzystywane są jako modele obiektu, modelu opisane równaniami różniczkowymi ułamkowych rzędów, a do opisu procesów degradacyjnych stochastycznych stosowane są równania różniczkowe.

 

2. Diagnostyka linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

Zespół:                                                

 • dr hab. inż. Wiesław Tarczyński, prof. PO - Kierownik tematu
 • dr inż. Sławomir Pluta
 • mgr inż. Władysław Perzanowski

Opracowanie metod identyfikacji modeli linii wieloprzewodowych sprzężonych, takich aby dobrze odzwierciedlały przemieszczanie się sygnałów szerokowidmowych w zakresie czasu oraz amplitudy. Opracowanie nowych metod lokalizacji uszkodzeń w liniach wieloprzewodowych z wykorzystaniem metod impulsowych za-równo przewodów roboczych jak uszkodzeń powłoki względem otoczenia.

Badanie wpływu otoczenia kabli, na warunki przemieszczania się sygnałów. Badanie wpływu procesów starzeniowych kabli na parametry falowe i tym samym na warunki przemieszczania się sygnałów w linii i wpływ na warunki lokalizacji metodami impulsowymi. Badanie możliwości wykorzystania metod impulsowych do lokalizacji uszkodzeń powłoki linii kablowych podziemnych
i linii napowietrznych

 

3. Transmisja danych w teleinformatycznych sieciach budynkowych i kampusowych

Zespół:                                                

 • dr inż. Sławomir Pluta - Kierownik tematu
 • dr inż. Ryszard Kopka
 • mgr inż. Władysław Perzanowski
 • dr inż. Małgorzata Zygarlicka

Badanie możliwości zastosowania nowoczesnych systemów transmisyjnych w realizacji struktur sieci teleinformatycznych budynkowych i kampusowych.

Celem prac jest doprowadzenie do integracji i ujednolicenia parametrów sygnałów w systemach teleinformatycznych i automatyki budynkowej. Celem integracji jest optymalizacja układów sieci przewodowych oraz optymalizacja zarządzania oraz kontroli nad systemami budynków inteligentnych. W pracy zostaną zbadane realizacje podstawowych usług transmisyjnych w sieciach kampusowych utworzone w oparciu o rozwiązania hybrydowe zawierające układy przewodowe, optyczne i radiowe.

 

4. Badania właściwości metrologicznych przetworników i układów pomiarowych. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych

Kierownik tematu:         dr hab. inż. Maria Wrzuszczak, prof. PO

Badania doświadczalne i symulacyjne właściwości metrologicznych przetworników wielkości fizycznych, a w szczególności przetworników wiroprądowych o różnych konstrukcjach. Cyfrowa rejestracja i przetwarzanie sygnałów pomiarowych z tych czujników. Analiza czasowo – częstotliwościowa sygnałów. Badania materiałów przewodzących metodą prądów wirowych. Normalizacja pomiarów wiroprądowych.

 

4. Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

1. Członkowie zespołu:

 • dr hab. inż. Stefan Wolny, prof. PO - Lider zespołu
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły
 • dr inż. Maciej Zdanowski    
 • dr Violetta Bednarska-Buczek
 • dr inż. Barbara Kucharska
 • dr inż. Paweł Aksamit

Tematy badawcze:

 • diagnostyka zagrożeń wywołanych elektryzacją statyczną w przemyśle elektroenergetycznym;
 • diagnostyka stanu izolacji papierowo-olejowej transformatorów elektroenergetycznych bazująca na pomiarze i analizie parametrów i przebiegów napięcia powrotnego, analizie prądów polaryzacji i depolaryzacji oraz analizie charakterystyk dyspersyjnych współczynnika stratności dielektrycznej,
 • zastosowanie nanocząstek węglowych do celów poprawy właściwości elektroizolacyjnych olejów izolacyjnych.

 

2. Członkowie zespołu:

 • dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO - Lider zespołu
 • dr inż. Andrzej Włóczyk
 • mgr inż. Krystian Szymaniec              
 • mgr inż. Marcin Wilczek

Tematy badawcze:

 • Modelowanie sieci elektroenergetycznych NN, WN, SN i nn dla potrzeb optymalizacji pracy
 • Optymalizację pracy sieci elektroenergetycznych
 • Identyfikację i analizę stanów pracy sieci elektroenergetycznej
 • Badanie możliwości współpracy nowych źródeł energii elektrycznej z systemem elektroenergetycznym (w tym rozproszonych/odnawialnych)
 • Badania w zakresie optymalizacji cyfrowych algorytmów detekcji i lokalizacji zwarć doziemnych w sieciach prądu stałego
 • Opracowanie i implementacja algorytmów numerycznych w kreowanych systemach informatycznych do obliczeń strat energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
 • Badania w zakresie algorytmów identyfikacji rodzajów zwarć i lokalizacji miejsca zwarcia w liniach elektroenergetycznych WN
 • Budowę systemów pomiarowych do zastosowań w zakresie diagnostyki obwodów wtórnych i optymalizacji konfiguracji sieci elektroenergetycznych
 • Budowę rozproszonych systemów pomiarowych do pomiaru obciążeń w sieci SN
 • Projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 • Identyfikację i lokalizację zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych
 • Efektywność przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej
 • Automatyzację i komputeryzację systemów elektroenergetycznych

 

3. Członkowie zespołu:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar - Lider zespołu
 • prof. Jerzy Skubis
 • dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. PO
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO
 • dr hab. inż. Paweł Frącz
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły

Badania diagnostyczne układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Tematy badawcze:

 • oceny stanu izolacji transformatorów elektroenergetycznych, przekładników napięciowych i prądowych oraz kondensatorów elektroenergetycznych przy zastosowaniu metody EA
 • oceny stanu izolacji izolatorów liniowych i stacyjnych przy wykorzystaniu metody spektrofotometrii optycznej
 • oceny stanu rdzeni transformatorów elektroenergetycznych na podstawie badań wibroakustycznych, oceny stan u techniczne go PP Z transformatorów elektroenergetycznych, oceny poziomu ciśnienia akustycznego emitowanego praca urządzeń elektroenergetycznych
 • oddziaływanie środowiska akustycznego w zakresie infradzwięków i słyszalnym generowanego przez urządzenia elektroenergetyczne, w tym szczególności turbiny wiatrowe

 

4. Członkowie zespołu:

 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO - Lider zespołu
 • dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. PO
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły

Tematy badawcze:

 • badanie podobciążeniowych przełączników zaczepów metodą emisji akustycznej.

 

5. Członkowie zespołu:

 • dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. PO - Lider zespołu
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły
 • dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO
 • dr hab. inż. Paweł Frącz, prof. PO

Tematy badawcze:

 • diagnostyka konstrukcji mechanicznej obwodu magnetycznego transformatorów elektroenergetycznych
 • diagnostyka wibroakustyczna transformatorów elektroenergetycznych dużych mocy
 • pomiary i analiza skorygowanego poziomu ciśnienia akustycznego urządzeń elektrycznych